Energijska i eksergijska analiza pokretne, komorne, konvektivne, jednokratne, indirektne, aktivne solarne sušare

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Radivoje M. Topić Jelena R. Tasić Milovan Živković Dragomi M. Aćimović Nenad Lj. Ćuprić

Apstrakt

U radu se daje kratka energijska i eksergijska analiza solarne sušare koja se satoji od ravnog prijemnika solarne energije, površine apsorberske površi 1,1m2, komore za sušenje sa tavama (osam tava dimenzija 0,3 m x 0.5 m), recirkulacionog kanala, regulatora protoka, odvodnog kanala, noseće konstrukcije i ventilatora čiji pogon je pomoću PV modula. Radi se o pokretnoj, komornoj, jednokratnoj, konvektivnoj, aktivnoj solarnoj sušari. Prikazana su eksperimentalna istraživanja: merenja ozračenja apsorberske površi Sunčevim zračenjem; parametara okoline, parametara agensa sušenja u prijemniku, parametara agensa sušenja u komori za sušenje i parametara materijala. Eksperimenti su izvedeni sa sušenjem 5,212 kg vlažne šargarepe, isečene na kolutiće debljine 5 mm, od početne apsolutne vlažnosti (d.b.) 1109% do krajnje apsolutne vlažnosti (d.b.) od 3,08 %. Sušenje je obavljeno 14. и 15. 10.2014. godine, na lokaciji Užica, severne geografske širine 19о 51` 14`` i istočne geografske dužine 43о 51’33’’. Grafički su prikazane promene izmerenih i izračunatih veličina koje su neophodne za energijsku i energijsku analizu procesa i komponenata sušare.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TOPIĆ, Radivoje M. et al. Energijska i eksergijska analiza pokretne, komorne, konvektivne, jednokratne, indirektne, aktivne solarne sušare. Procesna tehnika, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 20-26, july 2019. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/4886>. Datum pristupa: 29 may 2022
Sekcija
Inženjerska praksa

Reference

[1] Topić M. Radivoje, Sušenje i sušare, SMEITS, Beograd, 2014., Nagrada Saveza inženjera i tehničara Srbije za najbolju IT publikaciju u Srbiji za 2014. godinu.
[2] Radivoje M. Topić, Dragomir M. Aćimović, Jelena R. Topić, Sušenje bioloških materijala u kombinovanoj solarnoj sušari, Zbornik radova 27. Processing ’14, Beograd, 22 - 24, septembar, 2014.
[3] R.M., Topić, Analiza, optimizacija i modeliranje procesa i rešenja visokotemperaturnog sušenja, Mašnski fakultet, Beograd, 1996.
[4] Jelena R. Tasić, Matematički model za definisanje termodinamičke efikasnosti postrojenja za solarno sušenje, seminarski rad, Odabrana poglavlja iz termodinamike, Program Doktorskih studija, Mašinski fakultet 2014.
[5] Boulemtafes-Boukadoum, A., Benzaoui, A., Energy and exergy analysis od solar drying process of mint, Energy Procedia, 2011, 6, 583-591.
[6] Bennamoun, L., An oveviev on Aplication of Exergy ana Energy for Deetermination of solar Drying Efficiency, International Journal of Energy Engineering 2012, 2(5): 184 – 194.DOI: 10.5923.
[7] Dincer, I., Shahin, A.Z., 2004, A new model for thermodynamic analysis of a drying process, International Journal of Heat and Mass Transfer, 47 (4), 645-652.
[8] Нащокин, В. В., Техническая термодинамика и теплопередача „Высшая Школа“, Москва 1975.