Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije za evakuacione puteve u slučaju požara

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nikola Tanasić Mirjana Stamenić Miloš Mihailović

Apstrakt

Dim koji se razvija pri požaru predstavlja najveću opasnost po život ljudi i sprečava efikasno gašenje požara. U ovom radu dat je pregled tehničkih standarda, nacionalnih propisa i proračunskih metoda za primenu i dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije koji imaju za cilj da spreče prodor dima kroz fizičke prepreke u objektu koje nisu idealno zaptivene, kao što su vrata (otvorena ili zatvorena) ili drugi slično ograničeni otvori. Prikazane su metode za proračun parametara sistema koje su sastavni deo projektovanja. Primenom ovih sistema vrši se zaštita puteva za evakuaciju u cilju efikasnijeg spašavanja ljudi i omogućava lakše kretanje i pristup vatrogascima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TANASIĆ, Nikola; STAMENIĆ, Mirjana; MIHAILOVIĆ, Miloš. Pregled tehničkih standarda i proračunskih metoda za dimenzionisanje sistema natpritisne ventilacije za evakuacione puteve u slučaju požara. Procesna tehnika, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 32-37, july 2019. ISSN 2217-2319. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/procteh/article/view/4888>. Datum pristupa: 29 may 2022
Sekcija
Inženjerska praksa

Reference

[1] Isailović, M., Tehnički propisi o zaštiti od požara i eksplozija, SMEITS, Srbija, 2004.
[2] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u po-žaru, Sl. list SFRJ, br. 45/83, 1983.
[3] ***, Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija, Sl. list SCG, br. 31/2005, 2005.
[4] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene, Sl. glasnik RS, br. 22/2019, 2019.
[5] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara, Sl. gla-snik RS, br. 20/2019, 2019.
[6] ***, SRPS EN 12101-6, Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 6: Specifikacije sistema za natpritisak - Setovi, ISS, 2008.
[7] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, Sl. glasnik RS, br. 80/2015, 67/2017 i 103/2018, 2018.
[8] ***, BS5588-4:1998, Fire precautions in the design, construction and use of buildings – Part 4: Code of practice for smoke control using pressure differentials, BSI, 1998.
[9] ***, SRPS EN 1366-9, Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija - Deo 9: Kanali za ekstrakciju dima iz jednog požarnog sektora, ISS, 2011.
[10] ***, SRPS EN 1366-1, Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 1: Venti-lacioni kanali, ISS, 2015.
[11] ***, SRPS EN 12101-3, Sistemi za kontrolu dima i toplote — Deo 3: Specifikacije ventilato-ra za prinudno odvođenje dima i toplote, ISS, 2015.