Objavljeno: 2017-05-29

Uvodnik

Dejan Radić

4

Zavarivanje i ispitivanje zavarenih spojeva tokom izgradnje postrojenja za separaciju vazduha

Radomir Jovičić, Aleksandar Sedmak, Meri Burzić, Radica Prokić Cvetković, Olivera Popović, Katarina Jovičić

18-23

Emisije štetnih materija iz malih postrojenja za sagorevanje biomase

Dejan Radić, Aleksandar Jovović, Miroslav Stanojević, Marko Obradović, Dušan Todorović

40-46

Predviđanje dvofaznog strujanja sa generacijom pare oko cevi u snopu u isparivačima i generatorima pare

Blaženka Maslovarić, Vladimir Stevanović, Sanja Milivojević, Milan M. Petrović

48-55

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

56

Diplomirali, doktorirali

Redakcija časopisa

58-69

Inženjerska knjižara

Redakcija časopisa

70-71