Zbornik 36. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji

Prikaz 36. Procesinga

2023-08-07

Prikaz Procesinga '23 

36. Međunarodni Kongres o procesnoj industriji, koji je organizovalo Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) u suorganizaciji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu (Katedrom za procesnu tehniku) i SET – Samitom energetike Trebinje (jednim od vodećih regionalnih skupova u oblasti energetike), održan je od 1. do 2. juna 2023. u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu.

God. 36 Br. 1 (2023): Međunarodni kongres o procesnoj industriji

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

621(082)(0.034.2)

66.01(082)(0.034.2)

МЕЂУНАРОДНИ конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ (36 ; 2023 ; Шабац)Zbornik radova [pisanih za] 36. Međunarodni kongres o procesnoj industriji, PROCESING ‘23, 1 i 2. jun 2023, Šabac [Elektronski izvor] = Proceedings / [urednici Marko Obradović, Miroslav Stanojević, Aleksandar Jovović]. - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Društvo za procesnu tehniku, 2023 (Beograd : Paragon). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm. Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Radovi na srp. i engl. jeziku. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Tiraž 50. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts.

ISBN 978-86-85535-15-4

a) Машинство -- Зборници b) Процесна

COBISS.SR-ID 120494345

Objavljeno: 2023-08-07

Bioplinsko kogeneracijsko postrojenje na farmi za proizvodnju mlijeka

Nurdin Ćehajić, Jasmin Fejzić, Said Karić, Rafet Muminović, Mirsad Omerović

15-29

Karakteristike zapaljivosti mešavine biomase i uglja

David León, Isabel Amez, Nebojša Manić, Dragoslava Stojiljković, Ljiljana Medic, Blanca Castells

31-37

Izazovi i prilike vodonika kao održivog vazduhoplovnog goriva budućnosti

Toni Ivanov, Milica Ivanović, Miloš Zubić, Aleksandar Simonović

39-44

Испитивање енергетског потенцијала отпада од кафе

Михаило Владић, Небојша Манић, Никола Карличић

45-53

Eksperimentalna ispitivanja gasifikacione komore kotla na drva

Rade Karamarković, Dušan Todorović, Đorđe Novčić, Marko Obradović, Miloš Nikolić

63-72

Energetska uporedba solarnog apsorpcionog hlađenja sa klasičnim sistemom hlađenja

Lejla Ramić, Sandira Eljšan, Izet Alić, Meliha Šabanović

73

Energetski pregled u industrijskim preduzećima – obaveza ili koristan alat?

Mirjana Stamenić, Marija Stevanović, Srbislav Genić, Miloš Ivošević, Branislav Gajić, Aleksandar Milivojević, Nikola Tanasić

75

Hibridni funkcionalni Pani/TiO2 nanokompoziti za tretman degradacije organskih boja

Milica Milošević, Marija Radojčić, Gordana Ćirić Marjanović, Jelena Spasojević, Ivana Vukoje, Aleksandra Radosavljević, Zoran Šaponjić

83-89

Cirkularna hemija kao odgovor na krizu izazvanu nedostatkom fosfata

Alija Salkunić, Ljiljana Stanojević, Nikola Belobaba, Slavica Bogdanović, Bajro Salkunić

93

Od otpadne ljuske jaja i korišćenog kuhinjskog ulja do tečnih i čvrstih biogoriva poštujući postulate cirkularne ekonomije

Gorica R. Ivaniš, Zoran V. Simić, Sofija P. Miškov Panić, Mirjana Lj. Kijevčanin, Ivona R. Radović

95

Modelovanje sastava sanitarnih otpadnih voda i rada MBR postrojenja sa denitrifikacijom i nitrifikacijom

David Mitrinović, Marija Petrović, Srđan Kovačević, Miodrag Popović, Zorana Radibratović

99

Kontinualni sistem za obezbojavanje otpadnih voda. Primena umrežene peroksidaze iz poljoprivrednog otpada u uklanjanju boje

Milica Svetozarević, Nataša Šekuljica, Maja Marković, Ana Dajić, Marina Mihajlović, Dušan Mijin

107-112

Stabilizacija matrice letećeg pepela primenom kalcijum-oksida, hidroksida i karbonata

Mirjana Ćujić, Marina Vitorović, Milica Stojković, Maja Đolić, Aleksandra Perić Grujić

115

Prevreli ostatak iz biogasnih postrojenja visokokvalitetno đubrivo

Stojan Simić, Davor Milić, Goran Orašanin, Srđan Vasković, Jovana Blagojević, Krsto Batinić

117-123

Biogas u proizvodnji biovodonika reformingom vodenom parom

Slobodan Cvetković, Jovana Perendija, Aleksandra Radomirović, Dragana Milošević, Mirjana Kijevčanin

125

Извори испуштања и зоне опасности водоничних инсталација

Иван Аранђеловић, Раденко Рајић, Никола Танасић

149-156

Upravljačko nadzorni sistem linije za kontinualnu vulkanizaciju provodnika i kablova sa izolacijom od gume

Igor B. Kocić, Nikola B. Danković, Darko B. Mitić, Miroslav B. Milovanović, Saša S. Nikolić, Petar S. Đekić

157

Uticaj sadržaja vlage na meljivost kolubarskih lignita

Marko Obradović, Nikola Karličić, Dušan Todorović, Dejan Radić, Aleksandar Jovović

166

Biohidrogelovi poli(metakrilne kiseline): bubrenje i kontrolisano otpuštanje kofeina

Maja D. Marković, Pavle M. Spasojević, Sanja I. Savić, Olga J. Pantić, Vesna V. Panić

181-187

Energetska bezbednost sektora prirodnog gasa Srbije

Aleksandar Madžarević, Predrag Jovančić, Miroslav Crnogorac

189

Azo piridonske boje za višenamensku upotrebu: sinteza, kakrakterizacija, antioksidativna i antimikrobna aktivnost

Aleksandra Mašulović, Milica Svetozarević, Aleksandra Ivanovska, Anita Lazić, Julijana Tadić, Dušan Mijin, Jelena Lađarević

191-196

Uticaj oblika nanočestica srebra na fizičkohemijska svojstva poli(n-izopropilakrilamid) hidrogel nanokompozita

Jelena Spasojević, Ivana Vukoje, Nikolina Nikolić, Julijana Tadić, Milica Milošević, Vesna Vodnik, Aleksandra Radosavljević

197-206

In vitro određivanje antioksidativne aktivnosti halkona na bazi ferocena

Anita Lazić, Luka Matović, Jelena Lađarević, Aleksandra Mašulović, Kristina Gak Simić, Nataša Valentić

207-213

Mineralogija, hemija i distribucija odabranih mikroelemenata u uglju i glincima Ibarskog basena (Južna Srbija)

Željana Novković, Nenad Nikolić, Nevena Andrić-Tomašević, Violeta Gajić, M. Suárez, E. García Romero, Vladimir Simić, Dragana Životić

215-216

Brzina zvuka aluminijum oksid nanofluida: eksperimentalni set i dobijeni rezultati

Divna M. Majstorović, Emila M. Živković, Stephan Kabelac

217-218

Priprema vode za proizvodnju pare u industrijskim parnim kotlovima

Jasmin Fejzić, Indira Buljubašić, Nurdin Ćehajić

263-271

Primena membranskih tehnika u procesima pripreme vode za injekcije u farmaceutskoj industriji

Kosana Popović, Mirjana Antonijević-Nikolić, Jelena Đuričić-Milanković, Roland Antonić

275-276

Rezultati istraživanja na sprej sušari

Jasna Tolmač, Slavica Prvulović, Saša Jovanović, Milan Marković, Dragiša Tolmač

277-281

Pogledaj sve brojeve