Prijavite se ili Registracija da prijavite članak.

Kao deo postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi skladnost priloga koji prijavljuju sa svim sledećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smernica prijave mogu biti vraćene.

 • Rad koji prilažem ne krši prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, ne povređuje profesionalne etičke kodekse, ne iznosi lažne tvrdnje o autorstvu, plagijatu, ne manipuliše podacima u cilju prevare.
 • Autori garantuju da imaju prećutno ili izričito odobrenje za objavljivanje rezultata dobijenih u nadležnoj instituciji.
 • Svi koautori, ako ih ima, saglasni su sa prijavljivanjem rada za objavljivanje u ovom časopisu.
 • Tekst je u skladu sa uputstvima vezanim za stil i bibliografske zahtevime je u odeljku: Uputstva za autore.

Radovi se prijavljuju isključivo preko ovog sajta. Autori se moraju registrovati da bi mogli prijaviti svoj rad i pratiti tok njegove pripreme za objavljivanje.


Časopis „KGH“ je tromesečn časopis.


Radovi se dostavljaju i na srpskom i na engleskom jeziku. Redakcija određuje da li će tekst biti preveden i objavljen na srpskom jeziku.


Urednik proverava da li rad tematski pripada časopisu. Istovremeno, sekretar uredništva pregleda da li je forma prijavljenog rada u skladu sa Uputstvom za autore. Ukoliko je potrebno, rad se vraća autoru na doradu. Ovaj korak može da traje do pet radnih dana i prihvaćen rad se upućuje na recenziju, koja može da traje do četiri sedmice. Neodgovarajuće pripremljeni rukopisi biće vraćeni autoru na doradu.


Recenzije su anonimne, a nakon njih uredništvo donosi odluku o objavljivanju. Rad priložen za objavljivanje treba da bude pripremljen prema navedenom uputstvu da bi bio uključen u proceduru recenziranja. • Imena autora pišu se početnim velikim slovom, zatim sledi srednje slovo, a prezime se piše velikim slovima.

 • Rad treba da je napisan u dokumentu formata A4, sa jednakim marginama od po po 25 mm, u Microsoft Wordu novije verzije, fontom Times New Roman, veličine 12, sa razmakom 1,5 reda, poravnat prema levoj margini. Preporučuje se da celokupni rukopis ne bude manji od 5 strana i ne veći od 10 strana. Naslov rada treba da je ispisan velikim slovima, bold. Ispod naslova rada pišu se imena autora i institucija u kojoj rade.

 • Autor rada zadužen za korespodenciju sa uredništvom mora u fusnoti da navede svoju elektronsku adresu.

 • Rezime od 200 reči nalazi se na početku rada, da sadrži cilj rada, primenjene metode, glavne rezultate i zaključke. Veličina fonta je 10, italik. Autor je dužan da ključne reči dostavi na srpskom i engleskom jeziku.

 • Ključne reči se navode ispod rezimea. Treba da ih bude minimalno 3, a maksimalno 6. Veličina fonta je 10, italik. Autor je dužan da ključne reči dostavi na srpskom i engleskom jeziku.

 • Osnovni tekst. Radove treba pisati jezgrovito, razumljivim stilom i logičkim redom koji, po pravilu, uključuje uvodni deo s određenjem cilja ili problema rada, opis metodologije, prikaz dobijenih rezultata, kao i diskusiju rezultata sa zaključcima i implikacijama.

 • Font naslova prvog reda treba da bude veličine 12, bold, sve velika slova i poravnat je sa levom marginom.

 • Font naslova drugog reda treba da bude veličine 12, bold, prvo slovo veliko i poravnat je sa levom marginom.

 • Font naslova trećeg reda treba da bude veličine 12, italik, prvo slovo veliko i poravnat je sa levom marginom.

 • Slike i tabele. Svaka ilustracija i tabela mora imati redni broj, naslov i legendu (objašnjenje oznaka, šifara, skraćenica i sl.). Tekst se navodi ispod slike, a iznad tabele. Redni brojevi slika i tabela se daju arapskim brojevima. Slike moraju biti u radu, na svom mestu, ali se slike moraju dostaviti i odvojeno, kao izvorni grafički fajlovi rezolucije 300 dpi.

 • Jednačine treba pisati isključivo editorom jednačina ugrađenim u Microsoft Word, ili programom MathType.

 • Zahvalnost se daje po potrebi, pre referenci, a treba da sadrži ime institucije koja je finansirala rezultate koji se daju u radu, sa nazivom i brojem projekta; ili ukoliko rad potiče iz magistarske teze ili doktorske disertacije, treba dati naziv teze/disertacije, mesto, godinu i fakultet na kojem je odbranjena. Veličina fonta 10, italik. 

 • Reference u tekstu se navode u uglastim zagradama, rastućim redosledom (od 1 pa na više). Reference se prilažu na kraju rada u skladu sa sistemom pravilima navođenja APA (http://apastyle.org/). 
  Knjiga: Autor, A. A. (godina), Naslov knjige, Izdavač, Mesto, str. 11–25
  Elektronska knjiga: Autor, A. A. (godina), Naslov knjige, [verzija e-čitača], http://www.xxx ili doi: xxxx
  Tekst u časopisu: Autor, A. A. (godina), Naslov članka, Ime časopisa, godište (broj u godini), str. 11–25
  Tekst u elektronskom časopisu: Autor, A. A. (godina), Naslov članka, Ime časopisa, godište (broj u godini), str. 11–25, doi: xxx, ili preuzeto sa http://www.xxx
  Disertacija, projekat: Autor, A. A.., Početno veliko slovo, godina, str. 11–25
  Zbornik radova: Autor, A. A., Početno veliko slovo, zbornik radova pisanih za..., Izdavač, godina, str. 11–25
  Izvor na vebu ili dokument bez autora: www.xxx


Obaveze autora


Autori su dužni da se pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad. Autori garantiju i da rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i ne krši prava drugih. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.


Sadržaj rada. Rad treba da sadrži dovoljno detalja i referenci kako bi se recenzentima, a potom i čitaocima omogućilo da provere tvrdnje koje su u njemu iznesene. Namerno iznošenje netačnih tvrdnji predstavlja kršenje etičkih standarda. Autori snose svu odgovornost za sadržaj predatih rukopisa i dužni su da, ako je to potrebno, pre njihovog objavljivanja pribave saglasnost svih lica ili institucija koje su neposredno učestvovale u istraživanju koje je u rukopisu predstavljeno. Autori koji žele da u rad uključe ilustracije, tabele ili druge materijale koji su već negde objavljeni dužni su da za to pribave saglasnost nosilaca autorskih prava. Materijal za koji takvi dokazi nisu dostavljeni smatraće se originalnim delom autora.


Autorstvo. Autori su dužni da kao autore navedu samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa, odnosno dužni su da sva lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa navedu kao autore. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica koja nisu autori, njihov doprinos treba pomenuti u napomeni ili zahvalnici.


Navođenje izvora. Autori su dužni da ispravno citiraju izvore koji su bitno uticali na sadržaj istraživanja i rukopisa. Informacije koje su dobili u privatnom razgovoru ili korespondenciji sa trećim licima, prilikom recenziranja prijava projekata ili rukopisa i slično, ne smeju se koristiti bez izričite pisane dozvole izvora.


Plagijarizam. Plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog izraza i predstavljanje kao svojih, predstavlja grubo kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo. Plagijat obuhvata sledeće: doslovno ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno parafraziranje (u cilju prikrivanja plagijata) delova tekstova drugih autora bez jasnog ukazivanja na izvor ili obeležavanje kopiranih fragmenata (na primer, korišćenjem navodnika); kopiranje slika ili tabela iz tuđih radova bez pravilnog navođenja izvora i/ili bez dozvole autora ili nosilaca autorskih prava. Upozoravamo autore da se za svaki rukopis proverava da li je plagijat. Ako se u te svrhe koristi neki softver, to treba napomenuti i navesti o kom se programu radi. Rukopisi kod kojih postoje jasne indicije da se radi o plagijatu biće automatski odbijeni i slučaj će biti prijavljen autoru originalnog teksta. Ako se ustanovi da je rad koji je objavljen u časopisu plagijat, isti će biti povučen u skladu sa procedurom opisanom pod Povlačenje već objavljenih radova, a tim autorima se radovi više neće prihvatati.


Sukob interesa. Autori su dužni da u radu ukažu na finansijske ili bilo koje druge sukobe interesa koji bi mogli da utiču na iznesene rezultate i interpretacije. Greške u objavljenim radovima U slučaju da autori otkriju važnu grešku u svom radu nakon njegovog objavljivanja, dužni su da momentalno o tome obaveste urednika ili izdavača i da sa njima sarađuju kako bi se rad povukao ili ispravio. Predavanjem rukopisa redakciji naslov časopisa autori se obavezuju na poštovanje navedenih obaveza.


Obaveze recenzenata


Recenzenti su dužni da stručno, argumentovano, nepristrasno i u zadatim rokovima dostave uredniku ocenu naučne vrednosti rukopisa. Recenzenti evaluiraju radove u odnosu na usklađenost teme rada sa profilom časopisa, relevantnost istraživane oblasti i primenjenih metoda, originalnost i naučnu relevantnost podataka iznesenih u rukopisu, stil naučnog izlaganja i opremljenost teksta naučnim aparatom. Recenzent koji ima osnovane sumnje ili saznanja o kršenju etičkih standarda od strane autora dužan je da o tome obavesti urednika. Recenzent treba da prepozna važne objavljene radove koje autori nisu citirali. On treba da upozori urednika i na bitne sličnosti i podudarnosti između rukopisa koji se razmatra i bilo kojeg drugog objavljenog rada ili rukopisa koji je u postupku recenzije u nekom drugom časopisu, ako o tome ima lična saznanja. Ako ima saznanja da je isti rukopis razmatra u više časopisa u isto vreme, recenzent je dužan da o tome obavesti urednika.


Recenzent ne sme da bude u sukobu interesa sa autorima ili finansijerom istraživanja. Ukoliko postoji sukob interesa, recenzent je dužan da o tome momentalno obavesti urednika. Recenzent koji sebe smatra nekompetentnim za temu ili oblast kojom se rukopis bavi dužan je da o tome obavesti urednika.


Recenzija mora biti objektivna. Komentari koji se tiču ličnosti autora smatraju se neprimerenim. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima. Rukopisi koji su poslati recenzentu smatraju se poverljivim dokumentima. Recenzenti ne smeju da koriste neobjavljen materijal iz predatih rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora, a informacije i ideje iznesene u predatim rukopisima moraju se čuvati kao poverljive i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.


Postupak recenzije


Primljeni radovi podležu recenziji. Cilj recenzije je da uredniku pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti i da kroz proces komunikacije sa autorima poboljša kvalitet rukopisa.


Recenzija je anonimna.


Recenzent mora da završi recenziju u roku od sedam dana od prijema rukopisa. Ukoliko je sprečen da u tom roku posao završi, recenzent mora odmah obavestiti glavnog i odgovornog urednika.


Recenzije su besplatne.


Izbor recenzenata spada u diskreciona prava urednika. Recenzenti moraju da raspolažu relevantnim znanjima u vezi sa oblašću kojom se rukopis bavi i ne smeju biti iz iste institucije kao autor, niti to smeju biti autori koji su u skorije vreme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) sa bilo kojim od autora podnesenog rada. Tokom postupka recenzije urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne informacije (uključujući i primarne podatke), ako su one potrebne za donošenje suda o naučnom doprinosu rukopisa. Urednik i recenzenti takve informacije će čuvati kao poverljive i neće ih koristiti za sticanje lične koristi.


Redakcija je dužna da obezbedi kontrolu kvaliteta recenzije. U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, redakcija će proveriti da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik će tražiti mišljenje drugih recenzenata.


Razrešavanje spornih situacija


Svaki pojedinac ili institucija mogu u bilo kom trenutku da uredniku i/ili redakciji prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima i da o tome dostave neophodne informacije/dokaze.


Provera iznesenih navoda i dokaza. Glavni i odgovorni urednik će u dogovoru sa redakcijom odlučiti o pokretanju postupka koji ima za cilj proveru iznesenih navoda i dokaza. Tokom tog postupka svi izneseni dokazi smatraće se poverljivim materijalom i biće predočeni samo onim licima koja su direktno uključena u postupak. Licima za koja se sumnja da su prekršila etičke standarde biće data mogućnost da odgovore na optužbe iznesene protiv njih. Ako se ustanovi da je zaista došlo do nepravilnosti, proceniće se da li ih treba okarakterisati ako manji prekršaj ili grubo kršenje etičkih standarda.


Manji prekršaj. Situacije okarakterisane kao manji prekršaj rešavaće se u direktnoj komunickaciji sa licima koja su prekršaj učinila, bez uključivanja trećih lica, npr.: obaveštavanjem autora/recenzenata da je došlo do manjeg prekršaja koji je proistekao iz nerazumevanja ili pogrešne primene akademskih standarda; pismo upozorenja autoru/recenzentu koji je učinio manji prekršaj.


Grubo kršenje etičkih standarda. Odluke u vezi sa grubim kršenjem etičkih standarda donosi glavni i odgovorni urednik u saradnji sa redakcijom i, ako je to potrebno, malom grupom stručnjaka. Mere koje će preduzeti mogu biti sledeće (i mogu se primenjivati pojedinačno ili istovremeno): • objavljivanje saopštenja ili uvodnika u kom se opisuje slučaj kršenja etičkih standarda;

 • slanje službenog obaveštenja rukovodiocima ili poslodavcima autora/recenzenta;

 • povlačenje objavljenog rada u skladu sa procedurom opisanom pod Povlačenje već objavljenih radova;

 • autorima će biti zabranjeno da tokom određenog perioda šalju radove u časopis;

 • upoznavanje relevantnih stručnih organizacija ili nadležnih organa sa slučajem kako bi mogli da preduzmu odgovarajuće mere.


Prilikom rešavanja spornih situacija redakcija časopisa redakcija se rukovodi smernicama i preporukama Odbora za etiku u izdavaštvu (Committee on Publication Ethics – COPE)


Povlačenje već objavljenih radova


U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, povrede profesionalnih etičkih kodeksa, lažne tvrdnje o autorstvu, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare, kao i u svim drugim slučajevima grubog kršenja etičkih standarda, objavljeni rad se mora povući. U nekim slučajevima već objavljeni rad se može povući i kako bi se ispravile naknadno uočene greške. Standardi za razrešavanje situacija kada mora doći do povlačenja rada definisani su od strane biblioteka i naučnih tela, a ista praksa je usvojena i od strane časopisa „KGH“ i "Procesna tehnika". Povučeni članak se čuva u izvornoj formi, ali sa vodenim žigom na PDF dokumentu, na svakoj stranici, koji ukazuje da je članak povučen (POVUČEN).


Otvoreni pristup


Časopisi „KGH“ i "Procesna tehnnika" dostupni su u režimu otvorenog pristupa. Članci objavljeni u časopisima mogu se, uz prethodnu registraciju, besplatno preuzeti sa sajta časopisa i koristiti u skladu sa licencom Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).


Postupak predavanja rukopisa, recenzija i objavljivanje radova su besplatni.


Samoarhiviranje


Časopisi omogućavaju autorima da finalnu, objavljenu verziju rukopisa u PDF formatu deponuju u institucionalni repozitorijum i/ili nekomercijalne baze podataka odgovarajuće naučne oblasti, ili da ga objave na ličnim veb stranicama (uključujući i profile ne društvenim mrežema za naučnike, kao što su ResearchGate, Academia.edu itd.) i/ili na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, godinu dana nakon objavljivanja u časopisu. Pri tome se moraju navesti osnovni bibliografski podaci o članku objavljenom u časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, godište, sveska, paginacija).


Autorska prava


Kada je rukopis prihvaćen za objavljivanje, autori prenose autorska prava na izdavača. U slučaju da rukopis ne bude prihvaćen za štampu u časopisu, autori zadržavaju sva prava. Na izdavača se prenose sledeća prava na rukopis, uključujući i dodatne materijale, i sve delove, izvode ili elemente rukopisa: • pravo da reprodukuje i distribuira rukopis u štampanom obliku, uključujući i štampanje na zahtev;

 • pravo na štampanje probnih primeraka, reprint i specijalnih izdanja rukopisa;

 • pravo da rukopis prevede na druge jezike;

 • pravo da rukopis reprodukuje koristeći fotomehanička ili slična sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na fotokopiranje, i pravo da distribuira ove kopije;

 • pravo da rukopis reprodukuje i distribuira elektronski ili optički koristeći sve nosioce podataka ili medija za pohranjivanje, a naročito u mašinski čitljivoj/digitalizovanoj formi na nosačima podataka kao što su hard disk, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), mini disk, trake sa podacima, i pravo da reprodukuje i distribuira rukopis sa tih prenosnika podataka;

 • pravo da sačuva rukopis u bazama podataka, uključujući i onlajn baze podataka, kao i pravo prenosa rukopisa u svim tehničkim sistemima i režimima;

 • pravo da rukopis učini dostupnim javnosti ili zatvorenim grupama korisnika na osnovu pojedinačnih zahteva za upotrebu na monitoru ili drugim čitačima (uključujući i čitače elektonskih knjiga), i u štampanoj formi za korisnike, bilo putem interneta, onlajn servisa, ili putem internih ili eksternih mreža.


Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim člankom i imaju pravo da članak koriste na isti način kao i treća lica u skladu sa licencom Attribution 4.0 International (CC BY). Pri tome se moraju navesti osnovni bibliografski podaci izvornog članka objavljenom u časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija). Autori ili treća lica mogu da koriste članak na način koji nije utvrđen Uređivačkom politikom i uslovima licence samo ako za to dobiju pisanu saglasnost izdavača časopisa.


Odricanje odgovornosti


Izneseni stavovi u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i članova redakcije časopisa. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznesene u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.