Tadić, Julijana, Marija Nešović, Aleksandra Mašulović, Luka Matović, Jelena Lađarević, & Dušan Mijin. " Ispitivanje solvatohromnih i hemosenzornih svojstva nove azo-azometinske boje na bazi 4-(1H-benzoimidazol-2-il)anilina." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 32.1 (2019): 47-52. Web. 1 Oct. 2020