Tolmač, Jasna, Prvulović, Slavica, Jovanović, Saša, Nedić, Marija, Aleksić, Aleksandra, I Tolmač, Dragiša. " Analiza parametara transporta sirove nafte pri izotermnom strujanju" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 34 Broj 1 (13 July 2021)