Analiza loma zavarene boce za transport tečnog hlora

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Radomir Jovičić Simon Sedmak Sanja Petronić Katarina Jovičić - Bubalo Vuk Adžić

Apstrakt

 


 Posude pod pritiskom su proizvodi koji imaju široku primenu. Danas se može tvrditi da je sigurnost posuda pod pritiskom u eksploataciji na visokom nivou. Ovo je postignuto ugrađivanjem višegodišnjih iskustava u propise i standarde. Međutim, otkazi posuda pod pritiskom u toku eksplatacije se i dalje dešavaju i predstavljaju značajan praktični problem.U radu je analiziran lom jedne boce za hlor tokom eksploatacije. Uočene su greške u fazama projektovanja, izrade i ispitivanja boce, koje su umanjile njenu sigurnost tokom eksploatacije. Posebno je analiziran uticaj temperature i grešaka u zavarenom spoju na visinu napona u zidu boce. Postupak kojim je analiziran ovaj uticaj se može primeniti na sve gasove kod kojih se u boci istovremeno nalaze tečna i gasovita faza.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
JOVIČIĆ, Radomir et al. Analiza loma zavarene boce za transport tečnog hlora. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 27-33, june 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/3439>. Datum pristupa: 28 may 2020
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja

Reference

[1] R. Jovičić i dr.: Inspection, non-destructive tests and repair of welded pressure equipment, Structural Integrity and Life, Society for Structural Integrity and Life and IMS Institute, Vol 16, No 3 (2016), str. 187-192, UDC:62-988(094), ISSN/ISBN 1451-3749, www.divk.org.rs/ivk[2] Zbirka isprava boce za tečni hlor f.b. 059, Zorka Oprema, Šabac, 1992.
[3] Standard JUS M.E2.151 Posude pod pritiskom – Određivanje klase posude
[4] Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimovane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove, Sl. SFRJ 25/80.
[5] Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom, Sl. SFRJ 16/83.
[6] Standard JUS C.T3.010/ Zavarivanje i srodni postupci – Klase kvaliteta zavarenih spojeva izvedenih
topljenjem na čelicima
[7] Standard SRPS EN ISO 6520 -1/2013 Zavarivanje i srodni postupci – Klasifikacija geometrijskih nepravilnosti metalnim materijalima – Deo 1: Zavarivanje topljenjem
[8] Gilbert Degremont: Tehnika prečišćavanja voda, Građevinska knjiga, Beograd, 1976.
[9] Standard SRPS EN ISO 5817/2015 Zavarivanje – Zavareni spojevi topljenjem na čeliku, niklu, titanu i njihovim legurama – Nivoi kvaliteta nepravilnosti, Institut za standardizaciju, Srbija
[10] Jovičić R., Аlgool M.M., Tatić U., Popović O., Lukić U., Burzić M., Storage Tank Integrity Assessment after the Removal of Weld Cracks, Structural Integrity and Life, Vol 14, No 1 (2014), Society for Structural
Integrity and Life and IMS Institute str. 35-38, www.divk.org.rs/ivk