Potreba i razvoj informacionog sistema za pra enje i predviđanje oslobađanja deponijskog gasa sa komunalnih deponija

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Stefan Mandić-Rajčević Ana Dajić Alempije Veljović Mića Jovanović

Apstrakt

Srbija je najveća zemlja u regionu, i sa svojih 7,5 miliona stanovnika ima 3600 deponija. Kada se uzme u obzir veoma nizak nivo recikliranja (ispod 10%), i postojanje samo 7 regionalnih (većih, uređenih) deponija, jasno je da se upravljanje otpadom u našoj zemlji mora unaprediti kako bi se zaštitila životna sredina i stanovništvo, ali i da bi se ispunile zakonske obaveze i omogućilo pridruživanje Srbije Evropskoj Uniji. Trenutno postoji veliki broj modela za procenu oslobađanja deponijskog gasa, kao i nekoliko rešenja u obliku Excel tabela za praktičnu upotrebu, ali ne postoji softversko rešenje koje bi olakšalo praćenje deponovanja komunalnog otpada, upravljanje emisijama i izveštavanje. Cilj ovog rada jeste da se analiziraju potrebe tržišta za ovakvim rešenjem i predstave osnovni koraci u razvoju ovakvog informacionog sistema. 


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MANDIĆ-RAJČEVIĆ, Stefan et al. Potreba i razvoj informacionog sistema za pra enje i predviđanje oslobađanja deponijskog gasa sa komunalnih deponija. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 223-229, june 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/3455>. Datum pristupa: 28 may 2020 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.018.31.1.223.
Sekcija
Environmental engineering and sustainable development in process industry

Reference

[1] *** A liability into an Asset, T. (1996). Landfill Gas to Energy Project Development Handbook. US Environmental Protection Agency, Landfill Methane Outreach Program.
[2] Anderson, B., Bartlett, K. B., Frolking, S., Hayhoe, K., Jenkins, J. C., & Salas, W. A. (2010). Methane and nitrous oxide emissions from natural sources.
[3] Baldasano, J. M., & Soriano, C. (2000). Emission of greenhouse gases from anaerobic digestion processes: comparison with other municipal solid waste treatments. Water Science and Technology, 41(3), 275–282.
[4] Bingemer, H. G., & Crutzen, P. J. (1987). The production of methane from solid wastes. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 92(D2), 2181–2187.
[5] Doorn, M. R. J., Barlaz, M. A., & Thorneloe, S. A. (1995). Estimate of global methane emissions from landfills and open dumps. US Environmental Protection Agency, Office of Research and Development.
[6] Karanac, M., Stevanović, D., Mandić-Rajčević, S., Jovanović, M., & Jovanović, J. (2017). Modeli za procenu stvaranja deponijskog gasa. Zbornik Međunarodnog Kongresa o Procesnoj Industriji–Procesing, 28(1), 168–175.
[7] *** Ministarstvo zaštite životne sredine. (2007). Pravilnik o metodologiji za izradu integralnog katastra zagađivača (Službeni glasnik br. 94/2007).
[8] Model, L. G. E. (2005). Version 3.02 User’s Guide. US Environmental Protection Agency: Washington, DC.
[9] *** Skupština Republike Srbije. (2016). Zakon o zaštiti životne sredine Sl. glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016).
[10] Stanisavljević, N., Ubavin, D., Batinić, B., Fellner, J., & Vujić, G. (2012). Methane emissions from landfills in Serbia and potential mitigation strategies: A case study. Waste Management and Research, 30(10), 1095–1103. https://doi.org/10.1177/0734242X12451867
[11] *** UN Climate Change Secretariat. (2015). Emissions Summary for Serbia. Available at: https://unfccc.int/files/ghg_data/ghg_data_unfccc/ghg_profiles/application/pdf/srb_ghg_profile.pdf.
[12] Veljović, A. (2011). Uvod u informacione sisteme. Fakultet tehničkih nauka Čačak.
[13] *** Vlada Republike Srbije. (2010). Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine, Sl. glasnik RS br. 29/10.