Strujno-termički proračun vertikalne sušare za sušenje zrnastih materijala u A.D. Kikindski mlin, Kikinda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Duško Salemović Matilda Lazić Aleksandar Dedić Dragan Halas

Apstrakt

U radu je izvršen strujno-termički proračun vertikalne sušare za sušenje zrnastih materijala u A.D Kikindski mlin. Po konstrukciji sušare, zona sušenja je međućelijom podeljena na gornji i donji deo. Sušenje materijala se vrši vrelim vazduhom ali uz pomoć rekuperacije toplote između donje i gornje zone sušenja. Dvostrukim prolazom vazduha kroz zonu sušenja sa dogrevanjem, postiže se bolje iskorišćenje toplote za proces sušenja. U radu su kao specificirane promenljive za proračun korišćene stvarno izmerene vrednosti fizičkih i termičkih veličina tokom sušenja, na osnovu kojih je izvršen i proračun preostalih veličina, neophodnih za ucrtavanje toka procesa sušenja po zonama sušenja u tzv. „i-x“ dijagramu za vlažan vazduh. Dobijeni podaci iz „i-x“ dijagrama na osnovu strujno-termičkog proračuna koriste za svakodnevno praćenje i kontrolu rada sušanje po zonama sušenja. Navedna izvedba sušenja materijala sa rekuperacijom toplote pomoću dogrevanja vazduha povećava efikasnost procesa sušenja u industrijskim uslovima i utiče na režim procesa rada sušare po zonama sušenja.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SALEMOVIĆ, Duško et al. Strujno-termički proračun vertikalne sušare za sušenje zrnastih materijala u A.D. Kikindski mlin, Kikinda. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 115-121, june 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/3465>. Datum pristupa: 28 may 2020
Sekcija
Sušenje i sušare

Reference

[1] Žeželj, M.,Tehnologija žita i brašna, knjiga I, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, SRJ, 1995.
[2] Stanišić, S., Tehnološke operacija II (Toplotne i difuzione operacije), Jugoslovenski Institut za prehrambeno inže-njerstvo, Novi Sad, Jugoslavija, 1978.
[3] Topić, R., Osnove projektovanja, proračuna i konstruisanja sušara, Naučuna knjiga, Beograd, Jugoslavija, 1989.
[4] ***, Tehničko-Tehnološka i Projektna dokumentacija IVSK-x sušare za sušenje zrnastih materijal u A.D. Kikindski mlin, Kikinda, proizvođača: “Cer”, Čačak.
[5] Bulić, B., Termotehnički uređaji za sušenje žitarica u A.D. “Kikindski mlin”, Diplomski rad, Viša tehnička škola, Zrenjanin, R. Srbija, 2004.
[6] Salemović, D., Jašin, D., Priručnik za procesnu tehniku, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, R. Srbija, 2008.