Izbor tipa i raspored protivpožarnih aparata

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivan Aranđelović Radenko Rajić

Apstrakt

Biće prikazano nekoliko postupaka za izbor tipa i definisanje raspored protivpožarnih aparata, i najvažnije metode će biti ukratko opisane. Te metode imaju slične osnovne komponente parametara, vrednosti i međusobnih odnosa. Biće razmatrana ograničenja zapažena u primeni tih komponenti. Takođe biće data i uporedna analiza rezultata dobijenih navedenim postupcima. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ARANĐELOVIĆ, Ivan; RAJIĆ, Radenko. Izbor tipa i raspored protivpožarnih aparata. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 31, n. 1, p. 153-161, june 2018. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/3484>. Datum pristupa: 02 june 2020
Sekcija
Tehnička regulativa, standardizacija i sistem kvaliteta

Reference

[1] Bujandrić, V., N. Bujandrić, Projektovanje protivpožarne zaštite, Vedeko, Beograd, 1996.
[2] Isailović, M., Tehnički propisi o zaštiti od požara i eksplozija, SMEIT, Beograd, 1996.
[3] ***, Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za ručne i prevozne aparate za gašenje požara, Sl.glasnik RS 74/09
[4] ***, Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema, Službeni glasnik RS br. 52/2015 i 59/2016
[5] ***, Pravilnik o uslovima koja moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na poslovima zaštite od požara, Službeni glasnik RS br. 92/10,11/11, 16/18 i 25/18
[6] ***, Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima, Službeni glasnik RS 54/2015
[7] ***, Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, Službeni glasnik RS 3/11i 37/15
[8] ***, Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Službeni list SFRJ 24/71 i 26/71, Službeni glasnik RS 24/12)
[9] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i gorivih tečnosti, Službeni glasnik RS 114/2017
[10] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova, Službeni glasnik RS 54/17
[11] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica, Službeni list SFRJ 10/90 i 52/90
[12] ***, Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje, Službeni list SFRJ 45/67
[13] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva, Službeni list SFRJ 57/85
[14] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija objekata maloprodaje boca sa tečnim naftnim gasom, Službeni glasnik PC 4/16
[15] ***, Uredba o tehničkim zahtevima o bezbednosti od požara i eksplozija stanica za snabdevanje brodova i tehničkih plovnih objekata tečnim gorivom, Službeni glasnik PC 115/13
[16] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara, Službeni list SFRJ 74/90
[17] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, Službeni glasnik PC 115/13
[18] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za pekare, Službeni list SRJ 13/92
[19] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara, Službeni glasnik RS 61/15
[20] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara, Službeni glasnik RS 1/18
[21] ***, Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za utvrđivanje požarnog opterećenja i stepena otpornosti prema požaru, Službeni glasnik Republike Srbije 74/09, 2009.
[22] ***, Pravilnik o vatrogasnim aparatima, Narodne novine, br. 101/11 i 74/13
[23] ***, SRPS Z.C2.020:1981, Ručni i prevozni aparati za gašenje požara – Opšte odredbe, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1981.
[24] ***, SRPS Z.C2.022:1981, Ručni i prevozni aparati za gašenje požara – Metode ispitivanja, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1981.
[25] ***, SRPS Z.C2.35:1981, Ručni i prevozni aparati za gašenje požara – Ručni aparati za gašenje prahom, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1981.
[26] ***, SRPS Z.C2.40:1981, Ručni i prevozni aparati za gašenje požara – Ručni aparati za gašenje ugljen-dioksidom, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1981.
[27] ***, SRPS Z.C2.140:1981, Ručni i prevozni aparati za gašenje požara – Prevozni aparati za gašenje ugljen-dioksidom, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1981.
[28] ***, SRPS Z.C2.135:1981, Ručni i prevozni aparati za gašenje požara – Prevozni aparati za gašenje prahom, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1981.
[29] ***, SRPS EN3-7:2010 Prenosni aparati za gašenje požara – Deo 7: Karakteristike, zahtevi za performanse i metode ispitivanja, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd 2010.
[30] ***, SRPS EN 3-8:2010, Prenosni aparati za gašenje požara – Deo 8: Dodatni zahtevi za standard EN 3-7 koji se odnose na izradu, otpornost prema pritisku i mehanička ispitivanja za aparate sa maksimalnim dozvoljenim pritiskom manjim ili jednakim 30 bar, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd 2010.
[31] ***, SRPS EN 3-9:2011, Prenosni aparati za gašenje požara – Deo 9: Dodatni zahtevi za standard EN 3-7 koji se odnose na otpornost prema pritisku aparata za gašenje sa ugljen-dioksidom, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd 2011.
[32] ***, SRPS EN 3-10:2011, Prenosni aparati za gašenje požara — Deo 10: Odredbe za vrednovanje usaglašenosti prenosnih aparata za gašenje požara sa EN 3-7, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd 2011.
[33] ***, SRPS EN 1866-1:2010 – Prevozni aparati za gašenje požara — Deo 1 Karakteristike, performanse i metode ispitivanja, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd 2010.
[34] ***, SRPS EN 1866-2:2015 – Prevozni aparati za gašenje požara. — Deo 2: Zahtevi za izradu, otpornost na pritisak i mehanička ispitivanja za prevozne aparate sa dozvoljenim maksimalnim pritiskom jednakim ili manjim od 30 bar, koji su usaglašeni sa zahtevima EN 1866-1, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd 2015.
[35] ***, SRPS EN 1866-3:2014 Prevozni aparati za gašenje požara — Deo 3: Zahtevi za montažu, izradu i otpornost na pritisak aparata za gašenje požara sa CO2 koji su usaglašeni sa zahtevima iz EN 1866-1, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd 2014.
[36] ***, SRPS U.J1.030:1976 – Zaštita od požara. Požarno opterećenje, Savezni zavod za standardizaciju Beograd, 1976.