Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa getitom za uklanjanje AS(V) iz vodenih rastvora

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milica Karanac Maja Džolić Zlate Veličković Željko Kamberović Vladimir Pavičević Aleksandar Marinković

Apstrakt

Cilj ovog rada je ispitivanje mogućnosti primene modifikovanog oblika elektrofilterskog pepela (eng. Fly ash, FA) sa železo(III)-hidroksidom (α–FeOOH) u obliku getita (G) za efikasno uklanjanje arsena iz otpadne vode. U okviru rada izvršena je sinteza u perforiranoj koloni i dobijen je novi adsorpcioni materijal označen kao FAG. Efikasnost adsorpcije As(V) ispitana je u laboratorijskim uslovima u šaržnom sistemu, varijacijom mase adsorbenta i temperature. Izvršena je karakterizacija FA i FAG primenom: rendgenske difrakcione analize (eng. X-Ray Difraction, XRD), metode adsorpciono/desorpcione izoterme adsorpcije gasa (eng. Brunauer–Emmett–Teller, BET) i infracrvene spektrometrije sa Furijeovom transformacijom (eng. Fourier-Transform Infrared Spectroscopy, FTIR). Maksimalni adsorpcioni kapacitet FAG adsorbenta za uklanjanje AS(V), izračunat je primenom Lengmirovog modela i iznosi 32,35 mg g-1. Termodinamički parametri adsorpcije za FAG/AS(V) ukazali su da je proces adsorpcije spontan i endoterman.


 


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KARANAC, Milica et al. Primena elektrofilterskog pepela modifikovanog sa getitom za uklanjanje AS(V) iz vodenih rastvora. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 233-234, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4960>. Datum pristupa: 30 nov. 2020
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj