Percepcija korisnika o značaju primene standarda za postizanje kvaliteta medicinskih usluga

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jelena Čabarkapa Julija Petković

Apstrakt


Medicinske usluge podrazumevaju aktivnosti, kao što su prevencija bolesti, lečenje kao i održavanje zdravstvenog stanja ljudi, pa su satim tim jedna od najzastupljenijih usluga danas. Cilj sprovedenog istraživanja u okviru ovog rada bio je da se utvrdi kako korisnici percipiraju kvalitet mediciniskih usluga i značaj primene standarda za kvalitet usluga. S obzirom da medicinske uređaje možemo posmatrati kao važan ulazni element u neke od procesa pružanja medicinskih usluga, fokus ovog rada je na efekte primene standarda ISO 13485. Istraživanjem percepcija korisnika o kvalitetu medicinksih usluga doneseni su zaključci koji mogu biti osnova za dalja istraživanja na ovu temu.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ČABARKAPA, Jelena; PETKOVIĆ, Julija. Percepcija korisnika o značaju primene standarda za postizanje kvaliteta medicinskih usluga. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 385-390, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/5007>. Datum pristupa: 30 nov. 2020
Sekcija
Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

Reference

[1] Filipović, J., & Jovanović, B., & Bjelović, M., Menadžment kvaliteta u zdravstvu. Fakultet organi-zacionih nauka, Beograd (2017).
[2] Filipović, J., & Đurić, M., Osnove kvaliteta. Fakultet organizacionih nauka, Beograd (2009).
[3] Živković, N., & Glogovac, M., Upravljanje kvalitetom. Fakultet organizacionih nauka, Beograd (2015).
[4] WHO - Health services. Preuzeto sa https://www.who.int/topics/health_services/en/ (Pristupljeno 01. januar 2019.)
[5] ILO - Health services sector. Preuzeto sa https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/health-ser-vices/lang--en/index.htm (Pristupljeno 01. januar 2019)
[6] Irwin M Rosenstock, Why People Use Health Services, Milbank Q.,Volume 44 (2005), page 94.
[7] Sanford Schwartz, J., Clinical and Translational Science (Second Edition), Chapter 7 (2017), Pages 111-133.
[8] SRPS EN ISO 13485:2017 - Medicinska sredstva – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za svrhe propisa, 2017.
[9] ISO 13485:2016 - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory pur-poses, 2016.
[10] SRPS ISO 9001:2015 - Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi. Institut za standardizaciju Srbije, 2015.
[11] ISO 9001:2015 - Quality management systems - Requirements, 2015.
[12] Marković Petrović, G. (2016). Akreditacija zdravstvenih ustanova kao doprinosni faktor kvalitetu rada u bolničkoj zaštiti. Preuzeto sa https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16078/bdef:Content/download (Pristupljeno 05. januara 2019.)
[13] ISO - Medical Devices-Quality Management Systems. Preuzeto sa https://www.iso.org/stand-ard/59752.html (Pristupljeno 03.januar 2019.)
[14] ISO – Medical Devices. Preuzeto sa https://www.iso.org/iso-13485-medical-devices.html (Pristupljeno 03.januara 2019.)
[15] BSI – Quality Management Systems. Preuzeto sa https://www.bsigroup.com/en-US/medical-devices/Our-services/ISO-13485-Quality-Management/ (Pristupljeno 03.januara 2019.)
[16] QMS – Medical Devices. Preuzeto sa http://www.prismond.com/qms-13485 (Pristupljeno 03.januara 2019.)
[17] NQA – Medical Devices Management. Preuzeto sa https://www.nqa.com/en-bd/certification/stand-ards/iso-13485 (Pristupljeno 04.januara 2019.)
[18] QSE – Quality Management Practices in the Medical Sector. Preuzeto sa https://www.enhancequal-ity.com/iso-standards/iso-13485-medical-devices-quality-management-system/ (Pristupljeno 04.januara 2019.)
[19] PECB – Medical Devices Quality Management Systems Requirements for Regulatory Purposes. Preuzeto sa https://pecb.com/whitepaper/iso-13485-medical-devices-quality-management-systems-re-quirements-for-regulatory-purposes (Pristupljeno 04.januara 2019.)