Termodinamička analiza ejektorskog solarnog hlađenja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milan Gojak Đorđe Kozić Branislav Petrović

Apstrakt

Razvoj rashladnih sistema koji koriste obnovljive izvore energije koji, pored ostalog, treba da spreče prisutno i izgledno preopterećenje električne mreže – sve više privlači pažnju istraživača. Pored već komercijalno usvojenih apsorpcijskih, adsopcijskih i desikant sistema, ukazuje se i na mogućnost korišćenja niskotemperaturskih ejektorskih rashladnih sistema. Kako je kod solarnih sistema obično reč o "direktnoj funkciji", odnosno proporcionalisnoti između potreba za hlađenjem i raspoloživog sunčevog zračenja, relativno niska vrednost COP ejektorskih sistema, ne predstavlja odlučujući faktor. Ejektorski rashladni sistemi imaju niz prednosti, kao što su jednostavnost funkcionisanja, odsustvo pokretnih delova, dug vek trajanja, niska cena, kao i jednostavnost prilikom instalacije i održavanja. U odnosu na konvencionalne kompresione rashladne sisteme, funkciju kompresora u ovom slučaju preuzimaju generator pare (grejan sunčevom energijom), ejektor i napojna pumpa. Termodinamička analiza obuhvata razmatranje osobina pogodnih radnih fluida i, zavisno od raspoloživog temperaturskog opsega toplotnog izvora, njihove karakteristične parametre, kao osnovu za proračun ejektora. Izvršena je i eksergijska analiza rada sistema. Rad predstavalja polaznu osnovu za ravoj i projektovanje niskotemperaturskog ejektorskog rashladnog sistema manjeg kapaciteta u Laboratoriji za termodinamiku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u vezi sa postojećim integrisanim sistemom sa termičkim solarnim kolektorima, kao primerom korišćenja obnovljivog izvora energije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GOJAK, Milan; KOZIĆ, Đorđe; PETROVIĆ, Branislav. Termodinamička analiza ejektorskog solarnog hlađenja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 65, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6098>. Datum pristupa: 07 may 2021
Sekcija
Energetska efikasnost u procesnoj industriji