Izbor tipa i optimizacija snage solarnog sistema za snabdevanje električnom energijom pumpnog postrojenja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rade Karamarković Dragiša Šimunović Miloš Nikolić Miljan Marašević Đorđe Novčić

Apstrakt

Za pumpno postrojenje na srednjem naponu, koje ima maksimalno angažovanu snagu 153 kW i koje ra-di u sistemu vodosnabdevanja izabran je najekonomičniji fotonaponski sistem sa kolektorima na zemlji za snabdevanje električnom energijom. Analizirane su nominalne električne snage solarnih sistema u opsegu od 100 kW do 400 kW u sledećim konfiguracijama: (1) sa fiksno (statički) postavljenim solar-nim panelima, (2) sa panelima za jednoosno praćenje i (3) dvoosno praćenje Sunca, (4) sistemi koji e-lektričnu energiju predaju samo za pumpanje vode, (5) sistemi koji električnu energiju predaju za pumpa-nje vode a višak plasiraju u distributivnu mrežu, i (6) sistemi koji potreban deo električnu energiju predaju direktno za pumpanje a višak akumuliraju i u periodima kad nema sunca predaju sistemu za pum-panje vode. U svim prethodno pomenutim konfiguracijama, analize su vršene za različite cene e-lektrične energije u 2020. godini: sa subvencionisanim tarifama, sa postojećom cenama pri različi-tim faktorima snage i sa prodajom električne energije distributivnoj mreži Elektroprivrede Srbi-je po tržišnoj ceni. Glavni zaključci su: (1) u poređenju sa stacionarnim sistemom, sistem sa jednoo-snim praćenjem proizvodi 27.4%, a sistem sa dvoosnim praćenjem 30.7% više električne energije na go-dišnjem nivou pod pretpostavkom da svi sistemi imaju iste fotonaponske panele i iste gubitke u sistemu; (2) optimalna snaga sistema nalazi se u opsegu od 200 do 225 kWp; (3) ekonomski isplativo je ugraditi sisteme sa panelima za jednoosno praćenje Sunca i sa stacionarnim panelima (gotovo da ne postoji razlika među njima) bez akumulacije energije. Svi ostali analizirani sistemi su ekonomski ne-isplativi. U poređenju kad se električna energija predaje pumpnom postrojenju sa faktorom snage 0.95 (postojeći), 1.79% je veća ušteda ako se sva električna energija predaje kao aktivna. Analizirani sistemi su najosetljiviji na vrednost investicionih troškova.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KARAMARKOVIĆ, Rade et al. Izbor tipa i optimizacija snage solarnog sistema za snabdevanje električnom energijom pumpnog postrojenja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 67, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6099>. Datum pristupa: 07 may 2021
Sekcija
Energetska efikasnost u procesnoj industriji