Uporedni prikaz procene uticaja projekta na životnu sredinu prema nacionalnim propisima i zahtevima međunarodnih finansijskih in-stitucija

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Verica Simić Jasminka Mikalački Milica Karanac

Apstrakt

Procena uticaja projekta na životnu sredinu definisana je kao preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na izradi studije i sprovođenju konsultacija uz učešće zainteresovane javnosti. Cilj izrade studije jeste prikupljanje podataka o stanju životne sredine, predviđanje štetnih uticaja projekta na život i zdravlje ljudi, na činioce životne sredine, kao i njhov međusobni uticaj. Takođe, cilj je da se utvrde i predlože mere zaštite životne sredine kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti. Prema nacionalnim propisima, za potrebe izvođenja pojedinih projekta, zahteva se izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. Environmental Impact Assessment, EIA), dok se prema zahtevima Međunarodnih finasijskih institucija (eng. International Financial Institutions IFIs), odnosno prema standardima Međunarodne finansijske korporacije (eng. International Finance Corporation, IFC) i zahtevima Evropske banke za obnovu i razvoj (eng. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) izrađuje Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (eng. Environmental and Social Impact Assessment, ESIA). U radu će biti prikazano poređenje EIA prema nacionalnim propisima i ESIA prema IFC i EBRD. Bolje razumevanje razlika između zahteva EIA i ESIA će omogućiti jednostavniju izradu studija i ispunjavanje zahteva za dobijanje relevantnih dozvola, kao i odobravanje kredita za projekat.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SIMIĆ, Verica; MIKALAČKI, Jasminka; KARANAC, Milica. Uporedni prikaz procene uticaja projekta na životnu sredinu prema nacionalnim propisima i zahtevima međunarodnih finansijskih in-stitucija. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 75-80, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6101>. Datum pristupa: 07 may 2021
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj

Reference

[1] *** Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 36/2009).
[2] *** Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020).
[3] *** Direktive Saveta o proceni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredi-nu (85/337/EEC), 27.06.1985.
[4] *** Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 114/2008).
[5] *** www.ifc.org
[6] *** www.ebrd.com
[7] *** Environmenta and Social Policy, European Bank for Reconstruction and Development, 2019.
[8] *** www.ohchr.org