Hidrodinamičke karakteristike ekstrakcionih kolona tipa Oldšu-Rešton

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milan N. Sovilj Momčilo Đ. Spasojević

Apstrakt

U ovom radu je dat pregled eksperimentalnih istraživanja, koja su preuzeta iz literature, a odnose se na određivanje hidrodinamike u ekstracionnim kolonama tipa Oldšu-Rešton u slučaju korišćenja različitih dvofaznih sistema tečno-tečno. Razmatran je uticaj radnih parametara kolone (broj obrtaja rotora, protoci faza i pravac prenosa mase između faza), geometrije kolone, kao i fizičkih osobina dvofaznih sistema na hidrodinamičke karakteristike ekstrakcione kolone. Od hidrodinamičkih karakteristika razmatrani su: efikanosnost stupnja, srednji prečnik kapi i sadržaj dispergovane faze u radnom delu ekstrakcione kolone. Utvrđeno je da efikasnot stupnja veća kada se prenos mase ostvaruje iz dispergovane faze u kontinualnu fazu u odnosu na obrnut proces prenosa mase. Konstatovano je da je veličina kapi dispergovane faze veća kada se radi o sistemu sa većim međufaznim naponom nego kada je sistem imao umereni međufazni napon. Kada se relativna brzina faza povećavala, dolazilo je do smanjenja sadržaja dispergovane faze i efikasnosti stupnja. Broj obrtaja rotora vrlo mnogo utiče na performanse ekstrakcione kolone, dok je uticaj protoka faza zenemarljiv. Komentarisana je primena empirijskih korelacija koje su razvijene za predviđanje srednjeg prečnika kapi, raspodelu veličina prečnika kapi, kao i sadržaj dispergovane faze. Poznavanje vrednosti hidrodinamičkih parametara u Oldšu-Reštonovoj koloni je od velikog značaja u postupku projektovanja kolona pri radu sa sistemom tečno-tečno. Razmatranje eksperimentalnih rezultata, koji su preuzeti iz literature, a prikazani su u ovom radu i odnose se na hidrodinamiku kolone, može biti od značaja i praktičnog interesa pri dizajnu i projektovanju Oldšu-Reštonovih kolona.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SOVILJ, Milan N.; SPASOJEVIĆ, Momčilo Đ.. Hidrodinamičke karakteristike ekstrakcionih kolona tipa Oldšu-Rešton. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 34, n. 1, p. 61-66, july 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6587>. Datum pristupa: 18 aug. 2022
Sekcija
Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Reference

] Treybal, R. E. , Mass Transfer Operations, Mc-Graw Hill Edition,Third Edition, Auckland-
Tokyio, 1981, pp. 541-557.
[2] Sovilj, M. N., Diffusion Operations, Faculty of Technology, Novi Sad, 2004, pp. 173-
192.(in Serbian)
[3] Perry, R. H., D. W. Green, Eds., in Perry`s Chemical Engineers’ Handbook 7th Ed.,
McGraw-Hill Company, Inc, New York, 1997, pp. 15-22  15-46.
[4] Sovilj, M. N., B. G. Nikolovski, M. Đ. Spasojević, Hydrodynamics in Spray and
Packed Liquid-Liquid Extraction Columns: A review, Maced. J. Chem. Chem. Eng.
37 (2019), 2, 267- 182,
[5] Sovilj, M. N., M. Đ. Spasojević, Hydrodynamics of Pulsed Sieve-Plate Extraction
Columns, Hem. Ind. 74 (2020), 1, 1-14 (in Serbian),
[6] Sovilj M. N., M. Đ. Spasojević, Hydrodynamic Characteristics of Pulsed Packed
Extraction Columns, Adv. Technol., 9 (2020), 1, 80-90.
[7] Sovilj, M. N.; M. Đ. Spasojević, Characteristic of Mass Transfer in Pulsed Sieve-Plate
Extraction Columns, Procesna tehnika, 32 (2020), 1, 8-16. (in Serbian).
[8] Sovilj, M. N., M. Đ. Spasojević, N. B. Milivojević, Hydrodynamics of Rotation Disc
Contactor (RDC) Extraction Columns, Procesna tehnika, 32 (2020), 2, 20-25 (in Serbian),
[9] Torkman, R., M. Torab-Mostaedi, M. Asadollahzadeh, Studies of Drop Behaviour
and Prediction of Sauter Mean Drop Diameter in Various Agitated Extraction Columns,
Inter. J. Eng., 29 (2016), (8), 1047-1055.
[10] Tsouris, C., L. L. Tavlarides, Control of Holdup and Solute Concentration in an
Oldshue-Rushton Extraction Column, Chem. Eng. Sci., 1993, 48 (24), 4097-4104.
[11] Asadollahzadeh, M., Sh. Shahhosseini, M. Torab-Mostaedi, A. Ghaemi, Mass
Transfer Performance in an Oldshue–Rushton Column Extractor, Chem. Eng. Res. Des., 100 (2015), 104-112.
[12] Asadollahzadeh, M., Sh. Shahhosseni, M. Torab-Mostaedi, A. Ghaemi, The Effects
of Operating Parameters on Stage Efficiency in an Oldshue-Rushton column, Chem. Ind.
Chem. Eng. Q., 22 (2016), 1, 75-83.

[13] Asadollahzadeh, M., Sh. Shahhosseini, M. Torab-Mostaedi, A. Ghaemi,
Drop Behavior in a Pilot Plant Oldshue–Rushton Extraction Column for Three Various
Liquid–Liquid Systems, Sep. Purif. Techn., 159 (2016), 7-17.
[14] Dana, M., Sh. Shahhosseini, M. A. Sobati, A. R. Ansari, M. Asadollahzadeh,
Optimization of Extractive Desulfurization of Diesel Oil in a Continuous Oldshue–
Rushton Column Pilot Plant, Energy Fuels, 34 (2020), 1, 1041–1052.