Фактор сагоревања и његова примена у процени отпорности на пожар

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivan Aranđelović Branislav Gajić Filip Jekić

Apstrakt

Група немачких техничких стандарда DIN 18230 даје једну од најважнијих ме-тодологија за одређивање класе ватроотпорности грађевинских конструкција. У овом раду биће објашњено одређивање фактора сагоревања горивих материјала, који је значајан параметар у прорачуну ватроотпорности дефинисаном стандардом DIN 18230.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ARANĐELOVIĆ, Ivan; GAJIĆ, Branislav; JEKIĆ, Filip. Фактор сагоревања и његова примена у процени отпорности на пожар. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 103-106, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6753>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja

Reference

[1] Aranđelović, I., R. Rajić, N. Tanasić, The determination of оptimal areas of facade openings of industrial buildings for fire safety planning, 17. међународна конференција заштита одпожара и експлозија, pp. 49 – 54, Висока техничка школа струковних студија Нови Сад, Кладово 2021.
[2] Halpaap, W., Der Weg der DIN 18 230 - Rückblick und Ausblick, Schaden prisma 4 (1979) pp. 57-66.
[3] Savanović M., I. Aranđelović, N. Tanasić, R. Rajić, V. Đokić, D. Đokić, Fire resistance of boiler room building structure for liquid and gaseous fuels, Structural integrity and life, 21:3 (2021), 3, pp. 290-294.
[4] ***. (2010). DIN 18 230:2010-09, Baulicher Brandschutz im Industriebau — Teil 1: Rechnerisch erforderliche Feuerwiderstandsdauer, Berlin. Deutsches Institut für Normung, 2010.
[5] ***. (1999). DIN 18 230:1999-01, Baulicher Brandschutz im Industriebau — Teil 2: Ermittlung des Abbrandverhaltens von Materialien in Lageranordnung - Werte für den Abbrandfaktor m, Berlin. Deutsches Institut für Normung, 1999.
[6] ***. (2002). DIN 18 230:2002-08, Baulicher Brandschutz im Industriebau — Teil 3: Rechenwerte, Berlin. Deutsches Institut für Normung, 2002.
[7] ***. (2015). DIN 18 230:2015-09, Baulicher Brandschutz im Industriebau — Teil 4: Brandsimulation, Berlin. Deutsches Institut für Normung, 2015.
[8] ***. (1997). SRPS ТР19:1997 - Техничка препорука за грађевинске техничке мере зашти-те од пожара индустријских објеката. Београд. Савезни завод за стандардизацију 1997.
[9] ***. (1997). SRPS U.J1.054:1997 –Заштита од пожара у грађевинарству – Одређивање фактора сагоревања m горивих грађевинских материјала. Београд. Савезни завод за ста-ндардизацију 1997.
[10] ***. (2018). Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара. Београд. Службени гласник Републике Србије бр. 1/2018.
[11] Aranđelović, I., R. Rajić, Оn methods for fire risk analysis, Procesing ’16, SMEITS, Belgrade, 2016.
[12] Aranđelović, I., R. Rajić, M. Savanović, Procedures for fire risk analysis, Procesna tehnika 29 (2017), 2, pp. 24–29.
[13] Аранђеловић, И. , Р. Рајић, М Савановић, И. Ђиновић, Класе опасности од пожара индустријских објеката, Зборник Међународног конгреса о процесној индустрији – Про-цесинг, СМЕИТС, Београд 2019.
[14] Kaiser, J., Experiences of the Gretener Method, Fire Safety Journal 2 (1979/80), pp. 213-222, 1979.
[15] Purt, G., The Evaluation of the Fire Risk as a Basis for Planning Automatic Fire Protection Systems, Fire Technology 8 (1972), 4, pp. 291-300.