Definisanje potrošnje vazduha u procesu biološke obrade sanitarnih otpadnih voda u sekvencijalnom šaržnom reaktoru (SBR) na primeru postrojenja kapaciteta 1000 ES

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ognjen Đorđević Nikola Karličić Miroslav Stanojević

Apstrakt

Prečišćavanje otpadnih voda primenom biološke obrade za slučajeve manjih kapaciteta najčešće se odvija u sekvencijalnim šaržnim reaktorima (SBR – Sequencing Batch Reactor). U radu se razmatra način definisanja potrošnje vazduha u SBR postrojenjima za tretman sanitarnih otpadnih voda u fazi biološke obrade. Specifičnost rada SBR postrojenja je odvijanje procesa u ciklusima koji se sastoje od više faza pri čemu se u pojedinim fazama vrši aeracija uvođenjem vazduha pomoću distributera – aeratora. Karakteristike otpadnih voda (kvalitativne i kvantitativne), potreban stepen prečišćavanja i vrsta postupka biološke obrade predstavljaju polazne podatke za definisanje potrošnje vazduha. Određivanje potrošnje vazduha, sa aspekta utroška energije koji čini najveći udeo u troškovima rada ovih postrojenja, kao i efikasnosti procesa aeracije od koje zavisi i efikasnost celokupnog tretmana, predstavlja bitan faktor pri projektovanju jednog SBR reaktora.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ĐORĐEVIĆ, Ognjen; KARLIČIĆ, Nikola; STANOJEVIĆ, Miroslav. Definisanje potrošnje vazduha u procesu biološke obrade sanitarnih otpadnih voda u sekvencijalnom šaržnom reaktoru (SBR) na primeru postrojenja kapaciteta 1000 ES. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 219-224, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6770>. Datum pristupa: 29 may 2023
Sekcija
Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Reference

[1] *** Report, S., 2022. SBR Design Report.[online] Issuu. Available at: [Accessed 18 January 2022],
[2] Muelle, A. James, Boyle, C. William, Johannes Popel, H., Aeration: Principles and Practi-ce, CRC Press, United States of America, 2002
[3] *** ″Design Manual Fine Pore Aeration Systems″, US EPA, EPA/625/1-89/023, 1989.
[4] Michael H. Gerardi, Troubleshooting the Sequencing Batch reactor, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2010.
[5] *** “Aeration Manual of Practice No. FD-13”, Water Pollution Control Federation, 1988.