Energetski pregled u industrijskim preduzećima – obaveza ili koristan alat?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mirjana Stamenić Marija Stevanović Srbislav Genić Miloš Ivošević Branislav Gajić Aleksandar Milivojević Nikola Tanasić

Apstrakt

Energetski pregled predstavlja standardizovanu proceduru kojom se utvrđuju: količina utrošene energije i energenata, obim proizvedenih proizvoda, indikatori koji su od značaja za ocenu energetske efikasnosti proizvodnog procesa ili specifičnog dela proizvodnog procesa, efikasnost rada sistema koji snabdevaju proizvodni pogon energetskim fluidima (toplotna i rashladna energija, komprimovani vazduh, električna energija i dr.). Energetskim pregledom se definišu bilans supstancije i toplote celokupne fabrike, pojedinačnih pogona, a nekada i pojedinačnih linija, a sve u zavisnosti od кvaliteta i rezolucije prikupljenih podataka, odnosno potrebe analiza koje se u okviru energetskog pregleda sprovode. Pored toga, predlažu se mere koje će uticati na unapređenje energetske efikasnosti procesa, postrojenja ili fabrike. Mere se zatim ocenjuju u odnosu na mogućnosti tehničke primene , odnosno finansijsku isplativost i konačno se rangiraju.


Energetski pregled je veoma koristan alat koji daje mogućnost da se utvrdi polazno stanje energetske efikasnosti, odnosno da se posle određenog vremena implementacije mera za unapređenje energetske efikasnosti kvantifikuju efekti.


Sa druge strane, Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije (Sl.gl. RS 40/21) i pratećim podzakonskim aktima propisuje se obaveza i učestalost sprovođenja energetskih pregleda kod obveznika sistema energetskog menadžmenta.


U ovom radu autori će dati odgovor na pitanje da li je energetski pregled obaveza i nepotrebno opterećenje obveznicima sistema energetskog menadžmenta u Republici Srbiji ili je to koristan alat koji može da obezbedi, sa jedne strane, značajne uštede u novcu, a sa druge strane, pozitivan efekat na životnu sredinu time što se smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i električne energije proizvedene iz neobnovljivih izvora energije smanjuju emisije štetnih jedinjenja u atmosferu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STAMENIĆ, Mirjana et al. Energetski pregled u industrijskim preduzećima – obaveza ili koristan alat?. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 75, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6873>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Energija u procesnoj industriji