Stabilizacija matrice letećeg pepela primenom kalcijum-oksida, hidroksida i karbonata

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mirjana Ćujić Marina Vitorović Milica Stojković Maja Đolić Aleksandra Perić Grujić

Apstrakt

Sagorevanjem uglja u termoelektranama nastaju velike količine letećeg pepela koji u svom sastavu sadrži teške metale i metaloide čije izluživanje može naruštiti stanje životne sredine u velikoj meri.


Cilj ovog rada jeste optimizacija procesa stabilizacije matrice letećeg pepela upotrebom oksida, hidroksida i karbonata kalcijuma, kao i ispitivanje stepena desorpcije (izluživanje) elemenata u desorpcionim rastvorima. Stabilizacijom letećeg pepela omogućila bi se njegova dalja upotrebe u građevinskoj industriji ili u svrhu adsorbenta.


Kako bi se dobili optimalni uslovi korišćeno je nekoliko različitih stabilizatora (CaO, Ca(OH)2 i CaCO3) u različitim koncentracijama (5% i 7%). Variraran je i sastav desorpcionog rastvora (dejonizovana voda i 4% i 8% sirćetna kiselina) kao i odnos letećeg pepela i desoprcionog rastvora (1:10 i 1:30). Koncentracija jona teških metala i metaloida (V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb) određivana je metodom masene spektrometrije sa indukovano spregnutom plazmom (ICP-MS).


Za obradu podataka rađena je multivarijaciona statistička analiza (korelaciona analiza, analiza glavnih elemenata i klasterska analiza). Korišćen je statistički softver MINITAB.


Najbolja stabilizacija matrice letećeg pepela postiže se za sledeće uslove: kao stabilizator najbolje se pokazao 7% rastvor CaCO3, kao desorpcioni rastvor najbolje se pokazala 8% CH3COOH, a manji stepen izluživanja primećen je za odnos uzorak:desorpcioni rastvor od 1:30.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ĆUJIĆ, Mirjana et al. Stabilizacija matrice letećeg pepela primenom kalcijum-oksida, hidroksida i karbonata. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 115, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6884>. Datum pristupa: 16 july 2024
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj