Извори испуштања и зоне опасности водоничних инсталација

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Иван Аранђеловић Раденко Рајић Никола Танасић

Apstrakt

У оквиру рада биће дат преглед Српских прописа који дефинишу услове за безбедно држање, складиштење  и употребу водоника. Затим ће бити објашњени услови за одлагање водоника у затвореним просторима дефинисани NFPA 55:2020 стандардом и услови за држање водоника у лабораторијама, према  NFPA 45:2019 стандароу. У другом делу рада ће бити приказан  преглед дефиниција зона опасности око извора испуштања на водоничним инсталацијама који се уобичајено користе у нашој индустрији. У завршном делу рада ће за неке од разматраних извора испуштања бити дефинисане зоне опасности израчунате према  SRPS EN 60079-10-1:2017 и NFPA 55:2020.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
АРАНЂЕЛОВИЋ, Иван; РАЈИЋ, Раденко; ТАНАСИЋ, Никола. Извори испуштања и зоне опасности водоничних инсталација. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 149-156, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6891>. Datum pristupa: 26 feb. 2024
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja

Reference

[1] ***, Основни законом о заштити од пожара, Службени лист Федеративне Народне
Републике Југославије, 18/1956.
[2] ***, Општи закон о заштити од пожара, Службени лист Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије 25/1970.
[3] Аранђеловић, И., Р. Рајић, Н. Tанасић, Преглед и класификација националних
прописа из области заштите од пожара, Процесна техника (2022), (прихваћен за штам-пу).
[4] ***, Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима, Службени гласник Социјалистичке Републике Србије 44/1977, 45/1985, 18/1989 и Службени гла-сник Републике Србије 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005.
[5] ***, Правилник о Југословенским стандардима за противексплозијску заштиту, Слу-жбени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, 18/1981.
[6] ***, Правилник о Југословенским стандардима за противексплозијску заштиту, Слу-жбени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, 62/1991 и 10/1992.
[7] ***, Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, Службени
гласник Републике Србије 54/2015.
[8] ***, Прописи о техничким мерама за изградњу, погон и одржавање електричних гене-ратора и синхроних компензатора хлађених водоником, Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, 13/1969.
[9] ***, Нацрт правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара и експлозија при пројектовању и изградњи система за водоник, ускладиштавању и коришћењу судова за водоник, Савезни завод за стандардизацију, Београд, 1975.
[10] Ерић, М., Противпожарна и превентивно техничка заштита, Јел&Мил, Чачак, 2003.
[11] Јованов, Р., Н. Клеут, Простори угрожени експлозивним смешама, ИНН Винча, Бео-град 1994.
[12] Шупић, О., Ч. Жмирић, Н. Николић, Анализа узрока и последица експлозије водо-ника у склоништу, настале при препуњавању никл – кадмијумових батерија, Војноте-хнички гласник (1994), 42:6, 532 – 537.
[13] ***, Закон о заштити од пожара, Службени гласник Републике Србије 111/09, 20/15 и 87/18.
[14] ***, Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара, Службени гласник Републике Србије 1/2018.
[15] ***, SRPS EN 60079 – 10 – 1:2017, Експлозивне атмосфере – Део 10-1: Класификација простора – Експлозивне гасовите атмосфере, Институт за стандардизацију Србије, Београд 2017.
[16] ***, Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гаше-ње пожара, Службени гласник Републике Србије 3/2018.
[17] ***, Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене, Службени гласник Републике Србије 22/2019.
[18] ***, NFPA 55:2020 – Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code, National Fire Protection Association, New York 2020.
[19] ***, NFPA 50А:1999 – Gaseous Hydrogen Systems at Consumer Sites, National Fire Protection Association, New York 1999.
[20] ***, NFPA 50В:1999 – Liquefied Hydrogen Systems at Consumer Sites, National Fire Protection Association, New York 1999.
[21] ***, NFPA 45:2019 – Fire Protection for Laboratories Using Chemicals, National Fire Protection Association, New York 2019.
[22] ***, SRPS N.S8.007:1981, Противексплозијска заштита - Зоне опасности простора угрожених експлозивним смешама гасова и пара, Савезни завод за стандардизацију, Бео-град, 1981. (превод стандарда IEC 79-10:1979)
[23] ***, SRPS N.S8.007:1991 (измене SRPS N.S8.007/1:1992), Противексплозијска зашти-та - Зоне опасности простора угрожених експлозивним смешама гасова и пара, Савезни завод за стандардизацију, Београд, 1991. (превод стандарда IEC 79-10:1986)
[24] Gojić, M., N. Tanasić, I. Aranđelović, Influence of ventilation system effectiveness on the safety of hydrogen storage and transportation applications, Book of abstracts of the Second International Symposium on Risk analysis and Safety of Complex Structures and Components, p. 56, The Society for Structural Integrity and Life, Belgrade, Serbia, 2023.
[25] Николић, С., Анализа зона опасности на местима угроженим од експлозије водоника у машинској сали ТЕ „Морава“ Свилајнац, мастер рад, Машински факултет Београд, Србија, 2021.