Hidrodinamika i fenomeni prenosa mase u apsorpcionim kolonama sa punjenjem

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milan N. Sovilj Momčilo Đ. Spasojević

Apstrakt

U ovom radu je dat pregled eksperimentalnih istraživanja, koja su preuzete iz literature, a odnose se na određivanje hidrodinamike i fenomena prenosa mase u apsorpcionim kolonama sa punjenjem. Razmatran je uticaj radnih parametara (protok gasne i tečne faze, vrsta punjenja, kao i položaj punjenja u koloni) na pad pritiska i sadržaj tečnosti u apsorpcionoj koloni sa punjenjem. Utvrđeno je da pad pritiska u koloni raste sa porastom protoka gasa, pri konstantnom protoku tečnosti. Konstatovano je da je sadržaj tečnosti za više od 50% veći u valovitim strukturiranim punjenjem nego kod nasumičnih punjenja. Tačka opterećenja je definisana situacijom u kojoj nagib krive sadržaja tečnosti naglo počne da se povećava u odnosu na krivu sadržaja tečnosti dobijenu pri suvom punjenju. Osnovne jednačine koje opisuju hidrodinamički profil gasovitih i tečnih faza su upotpunjene terminima koji opisuju prenos mase zajedno sa ireverzibilnom hemijskom reakcijom (ako postoji) u tečnoj fazi. Visoka efikasnost prenosa mase uzrokovana je nizom faktora: odvojenim prolazom protoka tečnosti i gasa, povećanom površinom vlaženja punjenja u koloni, dužim periodom zadržavanja tokova tečnosti i gasa i povećanom međufaznom površinom.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SOVILJ, Milan N.; SPASOJEVIĆ, Momčilo Đ.. Hidrodinamika i fenomeni prenosa mase u apsorpcionim kolonama sa punjenjem. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 165, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6896>. Datum pristupa: 26 feb. 2024
Sekcija
Osnovne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji