Mogućnosti povećanja efikasnosti rada mlinskog postrojenja u cilju optimizacije procesa sagorevanja uglja u energetskom parnom kotlu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ognjen Stamenković Goran Stupar Dragan Tucaković Andrija Janković

Apstrakt

U cilju povećanja kapaciteta bloka A6 termolelektrane „Nikola Tesla” tokom rekonstrukcije 2011. godine izvršene su modifikacije na mlinskim postrojenjima za pripremu ugljenog praha. Povećanje produkcije pare                  ergetskog parnog kotla zahtevalo je povećanje kapaciteta mlevenja na svih 6 ventilatorskih mlinova. Izmene na gorionicima za ugljeni prah, elementima za distribuciju aerosmeše u kanalu aerosmeše kao i radne ugaone brzine radnog kola ventilatorksog mlina povećale su kapacitet mlevenja uglja u određenoj meri. Međutim, izvršene izmene prouzrokovale su povećanje protoka primarnog vazduha ka mlinskim postorjenjima i time redukovale količinu sekundarnog vazduha koji se dovodi u gorionike ispod preporučenih vrednosti što je negativno uticalo na process sagorevanja u ložištu parnog kotla. U ovom radu prikazani su rezultati termičkih proračuna predmetnog energetskog parnog kotla kao i aerodinamičkih proračuna pripadajućih mlinskih postrojenja za postojeće radne uslove. Proračunske vrednosti prikazane u ovom radu validirane su pomoću rezultata izvršenih merenja na predmetnom kotlu u postojećim radnim uslovima. U radu je analiziran uticaj rada mlinskih postrojenja u ovim uslovima na rad parnog kotla u celini. U radu su takođe date smernice za redukovanje negativnih efekata prethodno izvršenih modifikacija. Pozitivni efekti ovako predloženih mera, kao nova radna tačka sistema, rezultat su dopunski izvršenih analiza termičkih i aerodinamičkih procesa u parnom kotlu i mlinskom postrojenju.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STAMENKOVIĆ, Ognjen et al. Mogućnosti povećanja efikasnosti rada mlinskog postrojenja u cilju optimizacije procesa sagorevanja uglja u energetskom parnom kotlu. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 289-290, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6927>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja