Акредитација као кључни елемент у процесу именовања тела за оцењивање усаглашености у техничком законодавству, укључујући област опреме под притиском

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Senka Tišma

Apstrakt

У процесу европских интеграција Република Србија, поред осталог,  интезивно прати и хармонизује домаће техничко законодавство са законодавством Европске Уније (ЕУ), при чему се укључују и промене које утичу на већ хармонизовано законодавсто. Посебан утицај на законодавни оквир имају сталне промене у техничко-технолошким решењима, чија специфичност утиче на потребу за дефинисањем одговарајућих прелазних периода, које је битно сагледати и кроз процес преузимања упознати све заинтересоване стране. Хармонизацијом се даје могућност произвођачима да своје производе стављају под истим условима како на домаће тако и на инострано тржиште, што доводи до веће конкурентности производа. У појединим областима, укључујући и област опреме под притиском, специфичности које праизилазе из техничко-технолошких решења су допринеле у оквиру техничког законодавства да се дефинишу битни захтеви за производе, поступци оцењивања усаглашености производа са прописаним захтевима, општи захтеве за именовање и обавезе именованих тела за оцењивање усаглашености, укључујући и захтеве за безбедност, које је потребно спроводити и у употреби производа у одређеним временским периодима, како би опрема/производи и током употребe били безбедни. 


У циљу компетентне и конзистентне примене прописаних поступака оцењивања усаглашености производа са применљивим битним захтевима успостављен је процес именовања тела која ће обављати те послове, при чему је акредитација један од најзначајнијих елемената у процесу именовања.


Акредитација је потврђивање, од стране националног тела за акредитацију,  компетентности и оспособљености тела за оцењивање усаглашености за обављање одређених послова оцењивања усаглашености, укључујући испитивање, еталонирање, контролисање, сертификацију производа, сертификацију система менаџмента и сертификацију особља.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TIŠMA, Senka. Акредитација као кључни елемент у процесу именовања тела за оцењивање усаглашености у техничком законодавству, укључујући област опреме под притиском. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 301-307, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6930>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

Reference

[1] Докумената система менаџмената Акредитационог тела Србије – АТС (правила, процедуре, упутства, смернице…), као и закони и прописи из домена рада АТС-а, остали закони и технички прописи у којима је прописана употреба акредитације и промотивни и информативни материјали (брошуре, билтени, извештаји, информатори, презентације)
[2] Одлука 768/2008/ЕЗ Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. године о
заједничком оквиру за трговање производима и укидању одлуке 93/465/EEЗ
[3] Уредбу (ЕЗ) 765/2008/ЕЗ Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. године
којом се прописују захтеви за акредитацију и тржишни надзор у вези са трговањем
производима
[4] www.tehnis.privreda.gov.rs/ последњи увид 07.05.2023. године