Upravljački i regulacioni sistem kotla za sagorevanje balirane biomase

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislav S. Repić Dragoljub V. Dakić Rastko V. Mladenović Aleksandar M. Erić

Apstrakt

U cilju održivog i ekološki prihvatljivog energetskog razvoja postoji sve veća potreba za korišćenjem alternativnih i obnovljivih izvora energije. Jedan od potencijalno najvećih obnovljivih izvora energije u Srbiji je biomasa. Zbog toga se i radi na razvoju kotlova koji mogu da koriste biomasu iz poljoprivredne proizvodnje. Konstrukcija i primenjeni način sagorevanja proizveli su kotao približnih karakteristika kao što su kotlovi sličnih snaga koji koriste tečna ili gasovita goriva. Kotlovi na biomasu moraju imati savremene sisteme kontrole rada i regulacije snage tj. da budu opremljeni odgovarajućim upravljačkim sistemom. Pri koncipiranju upravljačkog sistema pošlo se od nekoliko postavki: kotlovi za koje je sistem razvijen su relativno male snage do 300 kW; cena upravljačkog sistema mora odgovarati ceni postrojenja u koje se ugrađuje; s obzirom na korisnike ovakvih kotlova manje snage jednostavnost rada sistema mora biti maksimalna. U radu su prikazani osnovni principi razvijenog upravljačkog i regulacionog sistema kotla na biomasu kao i praktični rezultati primene ovog sistema na jednom kotlu koji služi za proizvodnju tople vode.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
REPIĆ, Branislav S. et al. Upravljački i regulacioni sistem kotla za sagorevanje balirane biomase. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, apr. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7823>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] Ilić, M. i dr., Energetski potencijal i karakteristike ostataka biomase i tehnologije za njenu pripremu i energetsko iskorišćenje u Srbiji, Studija Nacionalnog Programa Energetske Efikasnosti, NPEE 611-113A, Beograd 2003.
[2] Repić, B., Dakić, D., Đurović, D., Erić, A., Paprika, M., Mladenović, R., Nemoda, S., Eksperimentalno-demonstraciono postrojenje za sagorevanje balirane biomase iz poljoprivredne proizvodnje, NIV-ITE-317, Beograd-Vinča, April 2006.
[3] Dakić, D., Repić, B., Mladenović, R., Erić, A., Dogradnja eksperimentalnodemostracionog postrojenja za sagorevanje balirane biomase iz poljoprivredne proizvodnje, NIV-ITE-349, Beograd-Vinča, Maj 2007.
[4] Dakić, D., Repić, B., Stalevski, T., Đurović, D., Erić, A., Mladenović, R., Paprika, M., Nemoda, S., Preliminarna ispitivanja sagorevanja balirane biomase iz poljoprivredne proizvodnje na eksperimentalno-demonstracionom postrojenju, NIV-ITE-318, BeogradVinča, April 2006.
[5] Repić, B., Dakić, D., Mladenović, R., Erić, A., Paprika, M., Nemoda, S., Đurović, D., Ispitivanje sagorevanja balirane biomase iz poljoprivredne proizvodnje na eksperimentalno-demonstracionom postrojenju, NIV-ITE-350, Beograd-Vinča, Maj 2007.
[6] Repić, B., Dakić, D., Paprika, M., Mladenović, R., Erić, A., An efficient boiler burning small soya straw bales, 4th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, Croatia, 4-8 June 2007, Proceedings on CD ROM, Edited by: Guzović Z., Duić, N., Ban, M., pp.1-8, ISBN 13: 978-953-6313-87-7 and ISBN 10: 953-6313-87-1.