Tretman otpadnog materijala produkovanog postupkom rerafinacije korišćenih mazivih ulja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

S. Simić M. Stanojević D. Radić A. Jovović M. Obradović

Apstrakt

Za postupke kisele rafinacije korišćenih mazivih ulja sa sumpornom kiselinom karakteristično je stvaranje određene količine otpadnog materijala koji treba zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Otpadni materijali koji se produkuju postupkom kisele rafinacije su: ostatak nakon procesa filtracije i smolasto-asfaltasta supstancija za koju se u tehnici najčešće koristi termin kiseli gudron. Izvestan broj tehnoloških postupaka za tretman otpadnog materijala nastalog postupkom kisele rafinacije u primeni je već izvesno vreme, ali se i dalje vrše opsežna istraživanja kako bi se došlo do novih tehnoloških rešenja ili poboljšanja postojećih tehnologija. Pojedini tehnološki postupci su sa ekološkog aspekta zadovoljavajući, ali su ekonomski neopravdani, dok neki postupci ekološki nisu u potpunosti prihvatljivi iako su ekonomski opravdani. U radu su izneseni rezultati istraživanja dobijeni na eksperimentalnom postrojenju koje je projektovano za tretman otpadnog materijala nastalog rafinacijom korišćenih ulja. Uz odgovarajuću korekciju procesnih parametara, rezultati do kojih se došlo u toku eksperimentalnih ispitivanja u perspektivi bi bili dobra osnova pri projektovanju postrojenja većih kapaciteta za tretman otpadnog materijala ovakvih ili sličnih fizičko-hemijskih karakteristika.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SIMIĆ, S. et al. Tretman otpadnog materijala produkovanog postupkom rerafinacije korišćenih mazivih ulja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, apr. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7825>. Datum pristupa: 30 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] Stojilković, M.: Podmazivanje motornih vozila, Jugoslovenska asocijacija za naftu i gas, YUNG, Novi Sad, 2002.
[2] Savić, V., Kovač, O., Sokolović, S., i dr.: Obrada iskorištenih ulja i emulzija, IKOS, Zenica, 1991.
[3] Simić, S.: Izvori zagađujućih komponenata i načini smanjenja zagađenja u rafinerijama, SMEITS Beograd, Processing 2003., Zrenjanin, 15-18.04.2003., str.152–157.