Процена мерне несигурности приликом одређивања садржаја тешких метала у узорцима летећег пепела

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Душан Трајковић http://orcid.org/0009-0007-7830-0192 Александра Перић Грујић http://orcid.org/0000-0002-2593-4796 Драгана Живојиновић http://orcid.org/0000-0002-7862-3246

Apstrakt

Метрологија представља науку о мерењу, али и основни елемент инфраструктуре квалитета. Њена основна улога је да обезбеди одговарајућу тачност, прецизност и поузданост мерења. Мерење је активност која се спроводи од давнина, а резултати овог процеса у великој мери могу утицати на квалитет живота. Мендељејев је говорио да наука почиње тамо где започну мерења, међутим свако мерење подразумева и одговарајућу мерну несигурност. Овај проблем препознат је од стране међународне организације за стандардизацију (ISO) и међународне електротехничке комисије (IEC) приликом развоја и доношења стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, који се користи за акредитацију лабораторија. Процена мерне несигурности обезбеђује повећано поверење у добијане резултате, посебно приликом поређења добијених вредности са законском регулативом. У оквиру овог рада приказан је процес одређивања комбиноване мерне несигурности (u), као и проширене мерне несигурности (U), приликом испитивања садржаја тешких метала присутних у узорцима летећег пепела, методом „одоздо на горе“. Идентификација процеса при којима може настати мерна несигурност одређена је применом алата квалитета, дијаграма тока и дијаграма узрок-последица. Резултати добијени у овом раду показали су да процес калибрације највећим делом утиче на мерну несигурност, као и да је мерна несигурност приликом одређивања никла највећа, док је најмања приликом одређивања кадмијума.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ТРАЈКОВИЋ, Душан; ПЕРИЋ ГРУЈИЋ, Александра; ЖИВОЈИНОВИЋ, Драгана. Процена мерне несигурности приликом одређивања садржаја тешких метала у узорцима летећег пепела. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 55-62, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8045>. Datum pristupa: 17 july 2024 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.024.055.
Sekcija
Inženjerski menadžment, kvalitet i standardizacija

Reference

[1] Živković, N.; Glogovac, M. Upravljanje kvalitetom; Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2015; ISBN 978-86-7680-311-8.
[2] Филиповић, Ј.; Пејовић, Г.; Русо, Ј. Инфраструктура квалитета; Факултет организационих наука, Универз у Београду: Београд; ISBN 978-86-7680-336-1.
[3] Тишма, С. Акредитација Као Кључни Елемент у Процесу Именовања Тела За Оцењивање Усаглашености у Техничком Законодавству, Укључујући Област Опреме Под Притиском. In Proceedings of the Zbornih radova Proceedings; SMEITS: Šabac, 2023; pp. 301–307.
[4] ***, ISO/IEC 17011:2018 “Ocenjivanje Usaglašenosti - Opšti Zahtevi Za Akreditaciona Tela Koja Akredituju Tela Za Ocenjivanje Usaglašenosti”; Institut za standardizaciju Srbije;
[5] Filipović, J.; Đurić, M.; Ruso, J. Sistem Menadžmenta Kvaliteta; Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu: Beograd, 2018; ISBN 978-86-7680-348-4.
[6] ***, SRPS ISO/IEC 17025:2017 “Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.”
[7] Du, B. Uncertainty Evaluation for the Determination of the Dissolved Fraction of Sulpiride Content in Tablets. Accred Qual Assur 2017, 22, 275–280, doi:10.1007/s00769-017-1273-9.
[8] Kićanović, A.; Mijatović, I.; Tošić, B. Metrologija; Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2022;
[9] Perić Grujić, A. Osnovi Hemometrije; Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu: Beograd, 2012;
[10] Andrić, F.; Trifković, J. Osnove obrade podataka u hemiji; Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu: Beograd, 2023;
[11] Marques, J.R.; Villa-Soares, S.M.; Stellato, T.B.; Silva, T.B.S.C.; Faustino, M.G.; Monteiro, L.R.; Pires, M.A.F.; Cotrim, M.E.B. Uncertainty Estimation of Metals and Semimetals Determination in Wastewater by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES). J. Phys.: Conf. Ser. 2016, 733, 012023, doi:10.1088/1742-6596/733/1/012023.
[12] Meyer, V.R. Measurement Uncertainty. Journal of Chromatography A 2007, 1158, 15–24, doi:10.1016/j.chroma.2007.02.082.