Trendovi korišćenja crvenog mulja kao adsorbenta za uklanjanje različitih polutanata iz industrijskih otpadnih voda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maja Rajković http://orcid.org/0009-0008-7701-7819 Ivana Jelić http://orcid.org/0000-0003-1406-2416 Marija Janković http://orcid.org/0000-0002-2255-7163 Dragi Antonijević http://orcid.org/0000-0001-5564-4776 Marija Šljivić-Ivanović http://orcid.org/0000-0001-5897-0083

Apstrakt

Poslednjih nekoliko decenija sve se veći značaj pridaje iskorišćavanju otpadnih materijala koji se uz adekvatnu modifikaciju koriste u cilju izdvajanja različitih polutanata iz industrijskih otpadnih voda. Korišćenje otpadnog materijala iz jedne industrije za rešavanje problema zagađenja u drugoj industriji ultimativno vodi ka održivim i cirkularnim pristupima u inženjerstvu životne sredine. Na ovaj način, u jednom koraku mogu se rešiti dva goruća problema, upravljanje otpadom i tretman otpadnih voda. Trend prenamene industrijskog otpada kao prekursora za formiranje sorbenata koji bi imali širok spektar primene je evidentan. Crveni mulj često se naziva nusproizvodom koji nastaje tokom proizvodnje aluminijuma. Ovaj boksitni ostatak se sve više posmatra kao resurs sa potencijalom za korisnu ponovnu upotrebu, umesto da se strogo označava kao otpad. Najčešći vid odlaganja ove visoko alkalne suspenzije jeste deponovanje na posebnim lokacijama čime se zauzimaju velike površine tla, a moguća je i migracija različitih potencijalno toksičnih materija u medijume voda-vazduh-zemljište. Zbog visoke alkalnosti i mogućeg ispiranja teških metala, njegovo odlaganje može biti opasno po životnu sredinu. Jedna od potencijalnih upotreba crvenog mulja, s obzirom na njegov specifičan hemijsko-mineraloški sastav, je u tretmanu industrijskih otpadnih voda u cilju uklanjanja polutanata. Na osnovu pregleda literature, ova studija sumira potencijalnu upotrebu crvenog mulja kao adsorbenta za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda, naglašavajući tehno-ekonomsku analizu i efikasnost otklanjanja zagađenja. Pregled postojećih istraživanja obuhvata kritičku evaluaciju performansi adsorpcije, faktore koji utiču na efikasnost umesto na efektivnost, i potencijal za uklanjanje specifičnih polutanata poput teških metala i radionuklida iz vodenih rastvora. Ovaj pregled pruža nov pristup implementaciji cirkularne ekonomije u prečišćavanju otpadnih voda, istovremeno usmeravajući buduća istraživanja ka održivim i ekonomski isplativim rešenjima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RAJKOVIĆ, Maja et al. Trendovi korišćenja crvenog mulja kao adsorbenta za uklanjanje različitih polutanata iz industrijskih otpadnih voda. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 97-98, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8049>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji