Aнализа утицаја пречника мешача на струјање у биореактору постројења за пречишћавање отпадних вода у Апатину

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Софија Петровић http://orcid.org/0009-0000-7327-4860 Иван Божић http://orcid.org/0000-0001-6466-797X Бранислава Лекић http://orcid.org/0000-0002-3360-2118 Богдан Ристић http://orcid.org/0000-0002-9040-5970

Apstrakt

У циљу оптималног рада система за пречишћавање отпадних вода, поред разматрања функционалности и ефикасности рада бројних његових компонената и подсистема, неопходно је и анализирати струјно поље у биореактору. На примеру система за пречишћавање отпадних вода општине Апатин, извршена је анализа струјног поља применом нумеричке механике флуида (CFD). Спроведена су детаљна нумеричка истраживања брзинског поља у анаеробној и анокси комори биореактора, уочене мртве зоне у њима и предложена извесна конструктивна унапређења мешача ради побољшања услова струјања. У овом раду фокус је стављен на анализу утицаја промене пречника мешача на струјно поље, те су урађене нумеричке симулације у биореaктору и приказани резутлати нумеричких симулација за три пречника мешача. Добијени резутлати указују да постоје могућности за допунско повећање ефикасности рада биореактора и трасирају пут за даљу вишепараметарску анализу оптимизације процеса у систему пречишћавања отпадних вода.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ПЕТРОВИЋ, Софија et al. Aнализа утицаја пречника мешача на струјање у биореактору постројења за пречишћавање отпадних вода у Апатину. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 143-153, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8055>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Reference

[1] Elshaw, A., Nur М. S. Hassan, M. Masud K. Khan, Computational Fluid Dynamic Modelling and Optimisation of Wastewater Treatment Plant Bioreactor, Факултет за инжењерство и технологију Универзитета у Централном Квинсленду, Рокхемптон, Аустралија, (2018).
[2] Петровић, С. Анализа вишеварјантних техничких решења за унапређење струјања у биореактору постројења за пречишћавање отпадних вода, М. Sc. рад, Машински факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, 2023.
[3] Љубосављевић, Д., А. Ђукић, Б. Бабић, Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, 2004.
[4] Пророчић, Б., Б. Лекић, Уклањање нутријената из градских отпадних вода у процесу електрокоагулације, М. Sc. рад, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, 2019
[5] Несторовић, С., Б. Лекић, Меродавна масена оптерећења загађујућим материјама за димензионисање биореактора са суспендованим активним муљем, М. Sc. рад, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, 2019
[6] Рувидић, А., Б. Лекић, А. Ранђеловић Утицај степена пречишћења комуналних отпадних вода на квалитет површинских реципијената, М. Sc. рад, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, 2018
[7] Савић, И., Постројења за пречишћавање отпадних вода, М. Sc. рад, Машински факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, 2015
[8] Повреновић, Д., М. Кнежевић, Основе технологије пречишћавања отпадних вода, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија, 2013.
[9] Станојевић, М., С. Симић, Д. Радић, А. Јововић, Аерација отпадних вода, ЕТА, Београд, Србија, 2004.