Integrisan pristup upravljanju otpadom u automobilskoj industriji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marija Štulović http://orcid.org/0000-0002-7647-999X Dragana Radovanović http://orcid.org/0000-0002-2935-7711 Zoran Anđić http://orcid.org/0000-0003-2015-0607 Sanja Jevtić http://orcid.org/0000-0003-1870-1553 Nataša Gajić http://orcid.org/0000-0001-7546-9186 Jovana Đokić http://orcid.org/0000-0001-6949-668X Željko Kamberović http://orcid.org/0000-0003-0507-5346

Apstrakt

Integrisan pristup podrazumeva izbor adekvatnih i bezbednih načina smanjenja količine, reciklaže i unapređenja upravljanja otpadom, adekvatan predtretman. Radom postrojenja za livenje i mašinsku obradu automobilskih delova generiše se opasan (otpadni premazi, emulzije i muljevi) i neopasan (prašina i pesak) industrijski otpad. Integrisan pristup upravljanja otpadom obuhvatio je korišćenje aluminosilikata iz neopasnog otpada u tretmanu opasnog organskog otpada uz iskorišćenje organske faze otpada. U skladu sa najbolje dostupnim tehnikama, primenjeni su procesi stabilizacije i solidifikacije (S/S) otpada sa dodatkom letećeg pepela i bentonita. Efikasnost predloženih procesa procenjena je na osnovu rezultata ispitivanja finalnih proizvoda tretmana: uljne faze (sadržaj vode, kalorijska moć, koncentracija hloroida, viskozitet) i očvrslih solidifikata (XRD, SEM-EDS i TG-DTG analize). Pritisna čvrstoća (0,50 - 0,81 MPa) i hidraulična konduktivnost (2,58·10-7 - 9,42·10-9 m/s) očvrslih solidifikata ukazale su na potencijalno uspešan proces imobilizacije odabranih vrsta industrijskog otpada. Međutim, analiza parametara za odlaganje otpada (EN 12457 test) je ukazala na potrebu kontrolisanog sadržaja migratornih elemenata u aditivima (leteći pepeo) i organske komponente u otpadmom mulju i emulzijama. Na osnovu dobijenih rezultata, određeni su bilansi potrošnje sirovina i aditiva za S/S tretman otpada i dobijanje očvrslih solidifikata za odlaganje, bez negativnih posledica po životnu sredinu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ŠTULOVIĆ, Marija et al. Integrisan pristup upravljanju otpadom u automobilskoj industriji. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 197-198, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8062>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj