Predlog tehnološke šeme za valorizaciju cinka i bakra iz heterogenih sekundarnih sirovina

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nataša Gajić http://orcid.org/0000-0001-7546-9186 Miloš Marković Dragana Radovanović http://orcid.org/0000-0002-2935-7711 Jovana Đokić http://orcid.org/0000-0001-6949-668X Marija Štulović http://orcid.org/0000-0002-7647-999X Nikola Jovanović http://orcid.org/0000-0001-8167-9913 Željko Kamberović http://orcid.org/0000-0003-0507-5346

Apstrakt

Kao odgovor na rastuću potražnju za obojenim metalima uz sve siromašnija prirodna nalazišta rude, raste interesovanje za alternativne izvore, kao što su heterogeni otpadni materijali. Ovi materijali nude i ekološke i ekonomske prednosti kroz selektivnu valorizaciju materijala i metala. Ovaj rad se fokusira na razvoj hidrometalurške rute za selektivnu ekstrakciju bakra (Cu) i cinka (Zn) iz heterogenih otpadnih materijala kao sekundarnih sirovina. Na samom početku urađena je fizička priprema materijala, uključujući mlevenje, sušenje i homogenizaciju, nakon čega je usledila hemijska karakterizacija. Srž procesa uključuje kiselo oksidaciono luženje, u dve faze. Početni testovi utvrđivanja udela vodo-rastvornih jedinjenja urađeni su primenom dejonizovane vode. Nakon toga, urađeni su testovi luženja sumpornom kiselinom uz dodatak oksidansa: vodonik peroksida (H₂O₂) ili azotne kiselina (HNO₃) u cilju ekstrakcije metala. Parametri procesa su unapred određeni na osnovu karakterizacije materijala i termodinamičkog modelovanja. Ovi parametri uključuju koncentraciju sumporne kiseline (1,0 -2,5 mol·dm⁻³), temperaturu luženja (<50°C), pH (<1,2), Eh (>0,5V) i dodatak oksidansa. Brzina mešanja od 300 rpm, odnos čvrsto/tečno od 1:5 i vreme luženja od 10 sati bili su konstantni. Efikasnost luženja, određena računski metodologijom masenog bilansa, pokazuje visoku efikasnost procesa: oko 75% Cu i preko 99% Zn je transferovano u tečnu fazu, pogodnu za dalju preradu u cilju proizvodnje soli bakra i cinka, poput CuSO₄×5H₂O i ZnSO₄ ×7H₂O. Procesni parametri definisani na laboratorijskom nivou ispitani su uvećanim laboratorijskim eksperimentom, potvrđujući efikasnost hidrometalurškog postupka za valorizaciju Cu i Zn. Ovaj rad naglašava efikasnost hidrometalurških procesa u ekstrakciji i valorizaciji bakra i cinka iz heterogenog otpadnog materijala, približavajući održivo korišćenje resursa.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GAJIĆ, Nataša et al. Predlog tehnološke šeme za valorizaciju cinka i bakra iz heterogenih sekundarnih sirovina. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 217-218, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8065>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj