Geostatistička distribucija teških metala(loida) u zemljištu na prostoru nekadašnjeg postrojenja za reciklažu akumulatora

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Andrijana Miletić http://orcid.org/0000-0002-6310-5235 Jelena Vesković http://orcid.org/0009-0008-4000-7916 Milica Lučić http://orcid.org/0000-0001-6867-9521 Antonije Onjia http://orcid.org/0000-0002-5694-7960

Apstrakt

Cilj ove studije je ispitivanje vertikalne i horizintalne distribucije teških metala(loida) u zemljištu na prostoru nekadašnjeg postrojenja za reciklažu akumulatora. Srednja vrednost koncentracija ispitivanih teških metala(loida) opadala je prema sledećem redosledu: Pb > Zn > Cu > Cr > Ni > As > Cd > Sb > Hg. Najveće varijacije u koncentraciji pronađene su za Pb, Zn i Cu. Prosečne vrednosti koncentracija Cd, Hg, Pb, As, Sb, Zn i Cu su bile neznatno ili izuzetno veće u odnosu na referentne vrednosti. Međutim, srednje vrednosti koncentracija Cr i Ni bile su niže od odgovarajućih referentnih vrednosti. Zbog povišene srednje koncentracije većine analiziranih teških metala(loida), može se zaključiti da su procesi reciklaže uticali na njihovu akumulaciju u zemljištu. Vertikalna distribucija, sprovedena kroz tri sloja zemljišta, otkrila je da je prosečna koncentracija svih teških metala(loida), osim As, bila najveća u prvom sloju zemljišta. Prosečna koncentracija svih teških metala(loida) opadala je sa povećanjem dubine. Samo srednje vrednosti koncentracija Cr i Ni nisu bile iznad referentnih vrednosti u sva tri sloja zemljišta. Takođe, prosečne koncentracije Zn, Cu i Sb su bile niže od odgovarajućih referentnih vrednosti u trećem sloju zemljišta. Za sve ostale teške metale(loide) prosečna koncentracija je bila veća od referentne vrednosti. Uočeno je najveće obogaćenje ispitivanog zemljišta sa Cd, Hg, Pb i Sb. Horizontalna distribucija je ukazala na nekoliko glavnih žarišnih tačaka sa najvećim koncentracijama teških metala(loida). Glavno žarište nalazilo se na u prostoru za odlaganje, gde su bile povećane koncentracije Cd, Hg, Pb, Sb, Zn i Cu. Takođe, As, Cr i Ni su pokazali sličnu prostornu distribuciju. Među slojevima zemljišta nije postojala značajna razlika u prostornim varijacijama.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MILETIĆ, Andrijana et al. Geostatistička distribucija teških metala(loida) u zemljištu na prostoru nekadašnjeg postrojenja za reciklažu akumulatora. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 221, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8067>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj