Procedura izračunavanja viskoznosti nezasićenih estara primenom proširenog modela čvrste sfere

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Divna Majstorović http://orcid.org/0000-0002-0294-1352 Emila M. Živković http://orcid.org/0000-0001-5843-8230 Velisa Vesović http://orcid.org/0000-0003-3464-7745

Apstrakt

Estri su prirodne supstance prisutne u raznim biljnim vrstama kojima daju svoj karakterističan ukus i miris. Oni su važna komponenta smeše estara masnih kiselina prisutnih u biodizelu i zbog ove činjenice i višestrukih industrijskih primena, poznavanje viskoznosti estara je suštinski preduslov za dobar dizajn procesa i optimalan rad.


Cilj je bio da se obezbedi model sa jakom fizičkom osnovom koji će omogućiti tačna predskazivanja viskoznosti tečnih zasićenih i nezasićenih metil i etil estara. U prvom koraku je formirana baza podataka iz pregleda literature za zasićene metil i etil estre do metil tetrakosanoata i etil eikosanoata. Prošireni model čvrste sfere, koji ima svoju osnovu u kinetičkoj teoriji i molekularnom opisu fluida, primenjen je za određivanje efektivnih parametara V0 i Rη korelisanjem podataka za viskoznost. Ovi parametri se tretiraju kao funkcija temperature i molarne mase i određena je jedinstvena zavisnost za metil i etil estre. Podaci za viskoznost su predstavljeni sa AAD od 1,5% i 1,8% za zasićene metil i etil estre, redom.


Prikazana analiza se ne može izvršiti za nezasićene estre zbog nedostatka dostupnih podataka. Naš pristup je bio da koristimo koncept 'efektivne Mw', gde se Mw i Rη koriste za nezasićeni estar, zajedno sa V0 zasićenih metil ili etil estara, da bismo korelisali ograničeni broj podataka za viskoznost nezasićenih estara. Ovo je ekvivalentno mapiranju V0 nezasićenog estra sa onima zasićenih, koristeći Mw kao efektivni parametar. Preliminarni proračuni, verifikovani na osnovu veoma male baze podataka, pokazuju da predloženi model ima potencijal. Rezultati dobijeni za nezasićene metil i etil estre oleat, linoleat i linolenat pokazuju odstupanja od 0,8% i 2,0% od eksperimentalnih podataka, redom.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MAJSTOROVIĆ, Divna; ŽIVKOVIĆ, Emila M.; VESOVIĆ, Velisa. Procedura izračunavanja viskoznosti nezasićenih estara primenom proširenog modela čvrste sfere. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 305-306, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8085>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Procesne tehnologije