Morfološke i magnetne osobine CuO nanoprahova dopiranih Ag

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maria Čebela http://orcid.org/0000-0001-6120-6924 Uroš Čakar http://orcid.org/0000-0002-7449-1960 Milena Rosić http://orcid.org/0000-0001-7093-187X

Apstrakt

CuO je dopiran sa Ag da bi se dodatno poboljšala njegova multiferoična svojstva jer je pokazano da poremećaj u vidu nečistoća može stabilizovati feroelektričnu fazu. Samopropagirajuća sinteza na sobnoj temperaturi primenjena je za sintezu nanočestica čvrstih rastvora oksida bakra i srebra sastava Cu1−xAgxO (x=0,01–0,05). Uspešna reakcija se odvija između metalnog nitrata i natrijum hidroksida. Sintetizovani prahovi su dalje kalcinisani dva puta na 700 °C. Difrakcioni obrazac je snimljen na sobnoj temperaturi i atmosferskom pritisku bez ikakvog ponovnog zagrevanja uzorka. Urađena je Ritveldova metoda za proces rafinacije fitinga, koja je pokazala ugradnju Ag3+ jona u kristalnu rešetku CuO, gde oni zamenjuju Cu2+ jone. SQUID magnetometar je korišćen za ispitivanje magnetnog ponašanja sintetizovanih materijala u temperaturnom opsegu 2-400 К. Uočene su male promene u magnetnim svojstvima Cu1−xAgxO u poređenju sa CuO. Veličina i morfologija čestica su određene transmisijskom elektronskom mikroskopijom (TEM) i skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ČEBELA, Maria; ČAKAR, Uroš; ROSIĆ, Milena. Morfološke i magnetne osobine CuO nanoprahova dopiranih Ag. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 317, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8089>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Procesne tehnologije