Zbornik 36. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji

Prikaz 36. Procesinga

2023-08-07

Prikaz Procesinga '23 

36. Međunarodni Kongres o procesnoj industriji, koji je organizovalo Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) u suorganizaciji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu (Katedrom za procesnu tehniku) i SET – Samitom energetike Trebinje (jednim od vodećih regionalnih skupova u oblasti energetike), održan je od 1. do 2. juna 2023. u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu.

God. 21 Br. 1 (2008): 21. Međunarodni kongres o procesnoj industriji

Objavljeno: 2024-04-10

Neka iskustva u pripremi i realizaciji međunarodnih ugovora

Branislav Kovačević, Vojislav Ibrahimović, Darko Nikolić

Povećanje energetske efikasnosti pneumatskih sistema u industriji

Miodrag Stojiljković, Dragan Šešlija, Zoran Golubović, Vladislav Blagojević

Iskustva iz primjene čelika P92 u kotlogradnji

Božo Despotović, Tihomir Marsenić, Ivan Samardžić, Štefanija Klarić

Projektovanje i razvoj

Dragan Gojsović, Branislav Zdravić, Milovan Mačak

Merenje kvaliteta vazduha pod pritiskom – problemi i rešenja

Slobodan Dudić, Dragan Šešlija, Zoran Golubović, Miodrag Stojiljković

Stanje domaće regulative za toplotnu zaštitu zgrada u svetlu Evropskih normi

Maja Đurović-Petrović, Žana Stevanović, Žarko Stevanović

Mini postrojenje za uparavanje u vakuumu

Lato Pezo, Aca Jovanović, Aleksandar Petrović, Marija Ilić

Kvantitativna analiza distribucije čestica polietilena u prahu aktivnog uglja

Olivera Dimičić, Biljana Dimičić, Dušan Božić, Dejan Radić

Termografska identifikacija mesta curenja u pneumatskim sistemima

Vladislav Blagojević, Miodrag Stojiljković, Dragan Šešlija, Zoran Golubović

O filtraciji vazduha pod pritiskom energetski efikasnog pneumatskog sistema

Slobodan Dudić, Zoran Golubović, Dragan Šešlija, Miodrag Stojiljković

Proizvodnja pokretnog rezervoara za tečni ugljen-dioksid, zapremine 21 m3

Mirjan kajganić, Živorad Mirosavljević, Dragutin Pavlović, Petar Stošić, Vladimir Stanković

Optimizacija odnosa vreme–radna snaga pri montaži procesne opreme

Zoran Radojević, Miroslav Radojević, Dragana Stojanović

Upravljački i regulacioni sistem kotla za sagorevanje balirane biomase

Branislav S. Repić, Dragoljub V. Dakić, Rastko V. Mladenović, Aleksandar M. Erić

Tretman otpadnog materijala produkovanog postupkom rerafinacije korišćenih mazivih ulja

S. Simić, M. Stanojević, D. Radić, A. Jovović, M. Obradović

Primena visokohromnih čelika u termoelektranama

Ljubica Milović, Milorad Zrilić, Slaviša Putić

Povećanje energetske efikasnosti sistema vazduha pod pritiskom obnavljanjem energije

Vladislav Blagojević, Miodrag Stojiljković, Dragan Šešlija, Zoran Golubović

Odit pneumatskih sistema – prvi korak ka povećanju energetske efikasnosti

Ivana Ignjatović, Dragan Šešlija, Zoran Golubović, Miodrag Stojiljković

Analogija između prenosa količine kretanja, toplote i mase u vertikalnom dvofaznom toku fluid- čestice

R. Garić-Grulović, Z. Arsenijević, Ž. Grbavčić, N. Bošković-Vragolović

Povećanje rashladnog kapaciteta rashladnih kula br. 16 i 18 TE Kolubara

Slobodan Stupar, Aleksandar Simonović, Marija Stanojević, Dragan Komarov, Ognjen Peković

Regeneracija prekinute trake trakastog transportera

Svetislav Lj. Marković, Dragoljub Veličković

Eksperimentalno određivanje veze pada pritiska i brzine fluidizacije

Milan R. Lečić, Slobodan M. Nikolić, Stanko B. Knežević

Radijacione karakteristike SE-75 u IBR

Srpko Marković, Đorđe Lazarević

Ocena kvaliteta tačkasto zavarenog spoja standardnim i novim metodama kontrole sa razaranjem

Vukić Lazić, Marina Vuković, Milorad Jovanović, Srbislav Aleksandrović, Radun Vulović

Eksperimentalno-numeričko određivanje najpovoljnije tehnologije tačkastog zavarivanja odgovornih sklopova automobila

Vukić Lazić, Miroslav Živković, Milorad Jovanović, Srbislav Aleksandrović, Marina Vuković

Metalne punjene žice

Ivan Lakota, Marjan Bregant, Mojca Šolar

Modelska ispitivanja dodatnih materijala namenjenih regeneraciji oštećenih delova građevinskih mašina

Milan Mutavdžić, Rajko Čukić, Milorad Jovanović, Vukić Lazić, Dejan Đorđević

Originalan plan obuke zavarivača zasnovan na standardu JUS(SRPS) EN 287-1 prilog D

Lazar Brestovački, Bela Sabo, Jovica Dakić, Biljana Radović

Informacijski sistem pasoš zavarivača

S. Sedmak, I. Svetel, A. Đurović, T. Kovačević
Pogledaj sve brojeve