Zbornik 37. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
621(082)(0.034.2) – 66.01(082)(0.034.2)

ISBN 978-86-85535-18-5; COBISS.SR-ID 148188937

Prikaz 37. Procesinga

2024-06-22

Međunarodni kоngrеs о prоcеsnој industriјi (Prоcеsing '24) оvе gоdinе оdržаvа sе tridеsеt sеdmi put, u оrgаnizаciјi Društvа zа prоcеsnu tеhniku pri Sаvеzu mаšinskih i еlеktrоtеhničkih inžеnjеrа i tеhničаrа Srbiје (SМЕIТS), а u suоrgаnizаciјi sа Kаtеdrоm zа prоcеsnu tеhniku Маšinskоg fаkultеtа u Bеоgrаdu i Privrеdnоm kоmоrоm Srbiје.

God. 37 Br. 1 (2024): Međunarodni kongres o procesnoj industriji

Objavljeno: 2024-06-22

Sagorevanje drveta i druge vrste biomase

Sonja Ketin, Boban Kostić, Rade Biočanin

15

Primena sistema aktivne kondenzacije za korišćenje gornje toplotne moći goriva

Milan S. Marjanović, Miloš V. Nikolić, Đorđe A. Novčić, Rade M. Karamarković, Dušan M. Todorović

17-18

Energetska efikasnost termokompresorskih sistema primenjenih u industrijskim koncentratorima

Aleksandar Gjerasimovski, Nataša Gjerasimovska, Vasko Šarevski

21-22

Eksergijska analiza za optimizaciju procesa u elektrolučnoj peći

Vaso Manojlović, Jelena Ivanović, Nataša Gajić

25

Korišćenje aktivne kondenzacije u sistemu daljinskog grejanja na biomasu

Milan Marjanović, Rade Karamarković, Dušan Todorović, Marko Obradović, Aleksandar Jovović, Dejan Radić

27-28

Trendovi korišćenja crvenog mulja kao adsorbenta za uklanjanje različitih polutanata iz industrijskih otpadnih voda

Maja Rajković, Ivana Jelić, Marija Janković, Dragi Antonijević, Marija Šljivić-Ivanović

97-98

Uklanjanje metomila iz vodenih rastvora upotrebom termički regenerisanih ugljeničnih mikrosfera

Branislav Stojković, Denis Dinić, Stevan Stupar, Anđelka Tomašević, Dušan Mijin, Peđa Stojisavljević, Negovan Ivanković

109-117

Oporaba otpada u uklanjanju nutrijenata iz otpadnih voda

Dijana Grgas, Nikola Karličić, Tea Štefanac, Tibela Landeka Dragičević, Marko Obradović, Dušan Todorović

141-142

Mediteranska trska u fitostabilizaciji tehnosola

Nikola Milanović, Snežana Brajević, Željko Dželetović, Gordana Andrejić, Aleksandar Simić, Uroš Aleksić

157-166

Veštački zaslađivači acesulfam i sukraloza

Eleonora Gvozdić, Ivana Matić Bujagić, Tatjana Đurkić, Svetlana Grujić

185-190

Integrisan pristup upravljanju otpadom u automobilskoj industriji

Marija Štulović, Dragana Radovanović, Zoran Anđić, Sanja Jevtić, Nataša Gajić, Jovana Đokić, Željko Kamberović

197-198

Održivi tretman komunalnih otpadnih voda i mulja

Jovana Đokić, Zoran Anđić, Dragana Radovanović, Marija Štulović, Nataša Gajić, Željko Kamberović

199-213

Analiza prostorne i vremenske distribucije zagađujućih materija u Beogradu

Jelena Obradović, Milena Jovašević-Stojanović, Antonije Onjia

215-216

Predlog tehnološke šeme za valorizaciju cinka i bakra iz heterogenih sekundarnih sirovina

Nataša Gajić, Miloš Marković, Dragana Radovanović, Jovana Đokić, Marija Štulović, Nikola Jovanović, Željko Kamberović

217-218

Analiza alternativnih rešenja grejanja grada Požarevca u slučaju gašenja blokova Termoelektrane „Kostolac” A1 i A2

Milan M. Petrović, Jugoslav Pavlović, Srđan Čimburović, Sanja Milivojević, Vladimir Stevanović

229

Reaktivacija istrošenog aktivnog uglja i ponovna upotreba u tretmanu otpadnih voda

Vanja B. Gujaničić, Miloš S. Nikolić, Negovan D. Ivanković, Marija P. Marković, Rajko M. Gujaničić, Stevan Lj. Stupar

231-232

Efekti uslova radne sredine na zdravlje ljudi

Nikolina Banjanin, Alexandr Ceasovschih

233

Efikasnost mera za smanjenje emisija praškastih materijala iz procesa sagorevanja biomase

Dušan Todorović, Marko Obradović, Aleksandar Jovović, Dejan Radić, Rade Karamarković, Nikola Karličić

237-242

Određivanje gustine PVC polimernih materijala metodom uranjanja u tečnost

Matilda Lazić, Dragan Halas, Aleksandar Dedić, Duško Salemović

263-268

Hidrogelovi na bazi poli(metakrilne kiseline) dobijeni ekološki prihvatljivom metodom

Maja Marković, Nina N. Miladinović, Vesna V. Panić, Pavle M. Spasojević, Sanja I. Savić, Olga J. Pantić, Rada V. Pjanović

269-278

Korelacija strukture i potencijalne farmakološke aktivnosti spirohidantoina dobijenih iz α-tetralona

Anita Lazić, Ivana Đorđević, Kristina Gak Simić, Luka Matović, Aleksandra Mašulović, Jelena Lađarević, Nemanja Trišović

279-288

Određivanje farmakološke aktivnosti sintetskih boja na bazi piridona

Aleksandra Mašulović, Anita Lazić, Ivana Đorđević, Dušan Mijin, Nemanja Trišović, Luka Matović, Jelena Lađarević

299-304

Primena novih jedinjenja na bazi stilbazolijum-soli u solarnim ćelijama aktiviranim bojom

Luka Matović, Aleksandra Mašulović, Anita Lazić, Kristina Gak Simić, Marija Milošević, Nemanja Trišović, Dušan Mijin

307-308

Isplativa proizvodnja legure CuCrZr primenom metalurgije praha

Marko Simić, Jelena Stašić, Dušan Božić, Andrijana Žekić, Milica Milojević, Jovana Ružić

309-314

Morfološke i magnetne osobine CuO nanoprahova dopiranih Ag

Maria Čebela, Uroš Čakar, Milena Rosić

317

Uticaj termičke obrade na spektroskopske i morfološke osobine Co0.9Ho0.1MoO4 nanoprahova

Milena Rosić, Maja Milošević, Uroš Čakar, Dragana Jordanov, Bojana Laban, Tijana Vlašković, Maria Čebela

319

Uklanjanje metil oranža korišćenjem dvoslojnog slojevitog hidroksida poreklom od istrošene kiseline

Mladen Bugarčić, Aleksandar Jovanović, Milica Mišić, Milan Milivojević, Nataša Knežević, Jovana Bošnjaković, Miroslav Sokić

321-326

Uticaj tehnologije uvođenja plastifikatora u smešu livenog kompozitnog eksploziva na procesna svojstva

Danica Bajić, Mladen Timotijević, Mirjana Krstović, Aleksandar Milojković, Slavko Mijatov

327-334

Активни гасови као средства за гашење пожара

Иван Аранђеловић, Никола Танасић, Рaдeнкo Рajић

343

Neelektrična oprema u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Miroslav Gojić, Srbislav Genić, Predrag Bogdanović, Ivan Aranđelović

345-346

Optimalni parametri naftovoda, investiciona ulaganja i troškovi

Jasna Tolmač, Saša Jovanović, Slavica Prvulović, Milan Marković, Uroš Šarenac

347-354

Inertni gasovi i aerosoli kao alternativna sredstva halonima za gašenje požara

Milica Ivanović, Ivan Aranđelović, Srbislav Genić, Aleksandar Simonović

355-361

Pogledaj sve brojeve