Objavljeno: 2017-03-30

Predgovor

Procesing Zbornik

5

Postupci za procenu rizika od požara

Ivan Arandjelović, Radenko Rajić

11-19

Zavareni spoj – kritično mesto na opremi pod pritiskom

Radomir Jovičić, Sanja Petronić, Olivera Erić-Cekić

21-23

Direktiva 2014/68/EU Europskog parlamenta i izmene u odnosu na direktivu 97/23/EC

Sanja Petronić, Aleksandar Petrović, Radomir Jovičić

35-41

Mape izloženosti i rizika za zdravlje i bezbednost u postrojenjima za tretman otpadnih voda

Stefan Mandić-Rajčević, Milica Karanac, Ana Dajić, Marina Mihajlović, Mića Jovanović

43-51

Indeks troškova procesnih postrojenja i opreme

Srbislav Genić, Branislav Jaćimović, Milos Ivošević, Petar Kolendić, Ivana Ugrenović

53-59

Uticaj povećanja energetske efikasnosti u industriji na uštedu energije i smanjenje emisija u životnu sredinu

Stojan Simić, Dušan Golubović, Goran Orašanin, Davor Milić, Jovana Pajkić

61-68

Zavisnost tehnološkog procesa u rafinerijama od postupka pripreme sirove vode

Stojan Simić, Bogdan Popović, Željko Džudželija, Darko Ganilović, Saša Ćosić

69-78

Karakterizacija recikliranog eksploziva i procena mogućnosti prerade

Mirjana Dimić, Danica Simić, Slavica Terzić, Bojana Fidanovski, Uroš Anđelić

87-102

Otpornost na ubod kompozitnih kolon lamina

Vera Obradović, Dušica Stojanović, Aleksandar Kojović, Milorad Zrilić, Vesna Radojević, Petar Uskoković, Radoslav Aleksić

103-111

Termo-reološka svojstva poboljšanog kompozitnog materijala ARAMID/PVB/WS2

Danica M. Simić, Dušica B. Stojanović, Ljubica Totovski, Petar S. Uskoković, Radoslav Aleksić

113-125

Procesiranje hibridnog unidirekcionog kompozita ojačanog vlaknima visoke molarne mase i keramičkim česticama u matrici od etilen-vinil acetata

Jelena Zec, Nataša Tomić, Kata Trifković, Vesna Radojević, Dušica Stojanović, Radmila Jančić-Heinemann

127-135

Analiza procesa sagorevanja ugljenog praha u letu u ložištu parnog kotla sa predlogom mera za poboljšanje energetske efikasnosti

Nikola Tanasić, Goran Jankes, Mirjana Stamenić, Marta Trninić, Tomislav Simonović, Vuk Adžić

149-160

Unapređenje sistema za iskorišćenje toplote dimnih gasova na izlazu iz vrelouljnog kotla nominalne snage 4 MW

Tomislav Simonović, Sanja Vladić, Mirjana Stamenić, Nikola Tanasić, Goran Jankes

161-171

Mere denitrifikacije pri sagorevanju biomase

Milica Mladenović; Milijana Paprika, Ana Marinković

173-185

Energetski i ekološki aspekti primene goriva dobijenog iz otpada (RDF/SRF)

Stojan Simić, Miroslav Stanojević, Goran Orašanin, Srdjan Vasković, Jovana Pajkić

187-194

Tehnički i ekološki aspekti prelaska kotlovskog postrojenja sa uglja na biomasu

Toni Osmanoski, Dragoslav Valdevit, Nikola Karličić

195-208

Uklanjanje teških metala iz vodenih rastvora primenom modifikovanih oblika pepela i šljake iz termoelektrana

Milica Karanac, Maja Đolić, Vladana N. Rajaković-Ognjanović, Jovan Despotović, Stefan Mandić-Rajčević, Dragan Povrenović

227-233

Emisije gasova sa efektom staklene bašte sa deponije u Vinči

Dimitrije Ž. Stevanović, Marina A. Mihajlović, Stefan M. Mandić-Rajčević, Mića B. Jovanović, Alempije Veljović

235-242

Implementacija sistema energetskog menadžmenta u sektorima finalne potrošnje energije u Srbiji

Mirjana Stamenić, Nikola Tanasić, Tomislav Simonović, Aleksandar Nikolić, Marko Obradović

243-251

Analiza rada ejektora sa varijabilnom mlaznicom pri mešanju prirodnog gasa i otpadnog gorivog gasa

Aleksandar Petrović, Andrija Petrović, Aleksandar Pejčev, Miloš Šolaja

253-260

Poređenje različitih modela devolatalizacije lignita

Marta Trninić, Vladimir Jovanović, Nebojša Manić, Dragoslava Stojiljković, Tomislav Simonović, Nikola Tanasić

261-271

Dinamika odsumporavanja dimnog gasa u apsorberu mokrim postupkom

Milan M. Petrović, Vladimir Stevanović, Sanja Milivojević

273-287

Uticaj vrednosti HGI i karakteristika uglja na kapacitet mlevenja i potrosnju energije za mlevenje

Marko Obradović, Dejan Radić, Miroslav Stanojević, Aleksandar Jovović, Dušan Todorović, Nikola Karličić

289-301

Termički proračun vertikalne sušare za sušenje semena suncokreta u uljari „BANAT“ AD, Nova Crnja

Duško Salemović, Aleksandar Dedić, Ljubomir Mošorinski, Radomir Kuzmanović

303-312

Termički proračun trakaste sušare za sušenje sintetičkog kaučuka u FSK “ELEMIR”

Duško Salemović, Aleksandar Dedić, Matilda Lazić, Dragan Halas, Robert Kiš

313-322

Energijski aspekt procesa sušenja

Radivoje M. Topić, Milovan Živković, Jelena R. Tasić, Goran R. Topić

335-348

Konvencionalni i nekonvencionalni načini sušenja šljive

Radivoje M. Topić, Milovan Živković, Janko M. Živković

349-363