Objavljeno: 2017-05-29

Upravljanje kvalitetom projekta i uloga quality manager-a u projektu

Branislav Kovačević, Darko Nikolić, Vojislav Ibrahimović

19-23

Instalacija za prečišćavanje kondezata zaptivne pare

N. Banjalić, I. Gajić, Z. Stojanović, M. Jovanović

Strategija smanjenja kapitalnih troškova-procesna oprema sa nižim cenama

Igor Martić, Nikola Jaćimović, Petar Kolendić, Branislav Jaćimović, Srbislav Genić, Vojislav Genić

Primena gasova u industriji vina

Mirjana Jeremić, Marija Vuković

Analiza slike procesa posmeđavanja pesto namaza

Lato Pezo, Mirjana Pavlović, Sanja Ostojić, Snežana Zlatanović, Marija Ilić, Jasna Gvozdenović

Gasna ustava

Slobodan Rackov, Slobodan Ristić

Kreiranje baza podataka za benchmarking u procesu odžavanja opreme

Silvana Angelevska, Tome Jolevski, Zore Angelevski

Idejno rešenje za kontrolu kvaliteta i količina primljenog uglja na termoelektrani Nikola Tesla B

Marko Obradović, Aleksandar Jovović, Dejan Radić, Miroslav Stanojević, Dušan Todorović, Milorad Jovanović

Rekompezacija deonice toplovoda DN600/700

Goran Bogićević, Veljko Božović

Ispitivanje puzanjem polipropilena punjenog staklenim prahom

Zoran Janjuš, Aleksandar Petrović, Aleksandar Jovović, Radica Prokić-Cvetković, Predrag Ilić

Produženje radnog veka zavesnih pregrejača pare u parnim kotlovima rekonstrukcijom

Svetislav LJ. Marković, Ljubica Milović, Dragoljub Veličković, Marijana Marković

Dinamika rada akumulatora pare

Vladimir Stevanović, Blaženka Maslovarić, Sanja Prica

Mogućnost korišćenja biomase u klaničnoj industriji za potrebe proizvodnje toplotne energije

Dragoljub V. Dakić, Branislav S. Repić, Aleksandar M. Erić, Dejan M. Đurović

Postrojenje za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije korišćenjem biomase

Branislav S. Repić, Dragoljub V. Dakić, Dejan M. Đurović, Aleksandar M. Erić

Prikaz tehničkog rešenja i efekata rekuperacije toplote otpadnog vazduha CPV-4 sistema klimatizacije VMA u Beogradu

I. Jojić, D. Spasojević, D. Voronjec, M. Isakov, B. Aleksić, S. Mrmak, A. Vukojević, D. Gajić

Eko-inženjering- Doprinos održivom razvoju

Rade Biočanin, Ranko Bakić, Mirsada Badić

Sistem za observaziju radnog prostora

M. Filipović, S. Popić, M. Jovanović, A. Rodić

Određivanje toplotnog fluksa primenom inverznog problema

Zore Angeleski, Ljubica Kanevče, Silvana Angelevska

Eksperimentalno određivanje brzine gasa u tački inverzije faza u koloni DN300 sa ispunom za sistem vazduh-voda

Radenko Rajić, Saša Marković, Barbara Vidaković, Petar Kolendić, Vojislav Genić, Miloš Mihailović