Objavljeno: 2017-05-29

Dokumentacija i upravljanje dokumentacijom-Šta je to?

Branislav Kovačević, Darko Nikolić, Vojislav Ibrahimović

Uporedni pregled standarda za definisanje kvaliteta etanola

Marko Jarić, Nikola Budimir, Branislav Jaćimović, Srbislav Genić

Promjena savojne čvrstoće polipropilena punjenog staklenim prahom

Zoran Janjuš, Aleksandar Petrović, Aleksandar Jovović, Radica Prokić-Cvetković, Predrag Ilić

Uređaj za upravljanje pilanom

Stanko Stankov, Zoran Icić, Saša Nikolić

Dimenzionisanje prstenastih vodovodnih mreža

K. Popovski, V. Mijakovski, M. Petkovski

Predlog unapređenja sistema za konzervaciju kotlovskih postrojenja u termoelektranama

Dejan Radić, Miroslav Stanojević, Milorad Jovanović, Aleksandar Jovović, Marko Obradović

Primena savremenih konstrukcija ispuna u hiperboloidnoj rashladnoj kuli

Dušica Golubović, Dušan Golubović, Srđan Vasković

Uređaj za katodnu zaštitu postrojenja od korozije

Stanko Stankov, Zoran Icić, Saša Nikolić

Rezultati ispitivanja sagorevanja balirane biomase na kotlu toplotne snage 70kW

Branislav S. Repić, Dragoljub V. Dakić, Dejan M. Đurović, Aleksandar M. Erić

Bezbednost rada i radne sredine u skladištima

Boban Cvetanović, Miloš Ristić, Dušan Radosavljević

Izrada i karakteristika poroznih filterskih cevi od aktivnog uglja

Olivera Dimčić, Dejan Radić, Biljana Dimčić, Dušan Božić

Analiza napona i deformacija ravnih zapornih ventila

Miloš Milošević, Aleksandar Petrović, Nenad Mitrović, Nikola Momčilović

Eksperimentalno ispitivanje otpornosti na koroziju i lom zavarenih cevi za naftne bušotine

Miodrag Arsić, Živče Šarkočević, Marko Rakin, Zoran Odanović, Aleksandar Veljović

Analiza čvrstoće multimedijalnog filtera

Miroslav M. Živković, Snežana D. Vulović, Bratislav B. Milanović

Gradski prevoz u Temišvaru i razvoj grada

Luisa Izabel Dungan, Ioana Ionel, Adrian Eugen Cioablă

Modeliranje uticaja temperaturskih uslova sagorevanja na emisiju štetnih produkata sagorevanja biomase

Branislav S. Repić, Stevan Đ. Nemoda, Ana D. Radojević, Andrijana D. Stojanović

Proračun postrojenja za smanjenje emisije azotnih oksida postupkom SNCR

Marko Obradović, Dejan Radić, Aleksandar Jovović, Miroslav Stanojević, Dušan Todorović, Ivan Ćosić

Brzina tečnosti pri inverznoj fluidizaciji u barbotažnoj koloni sa kocentričnom cevi

Dragica Z. Jovičević, Ivana M. Šijački, Milenko S. Tokić, Predrag S. Kojić

Korelisanje prelaza toplote pri kontaktnoj kondenzaciji na segmentnim podovima

Branislav M. Jaćimović, Srbislav B. Genić, Ljubiša A. Vladić

Formiranje vrtloga unutar dubokih Cavity (šupljina) primenom Lattice Boltzmann metode

Nataša LJ. Lukić, Jelena Đ. Marković, Predrag M. Tekić, Jelena B. Rađenović

Analiza strujanja fluida i formiranja vrtloga izmedju dve neravne ploče primenom numeričkih metoda

Jelena Đ. Marković, Nataša LJ. Lukić, Predrag M. Tekić, Jelena B. Rađenović

Uticaj dodatka alkohola i tipa distributora na hidrodinamiku barbotažne kolone sa koncentričnom cevi

Milenko S. Topić, Predrag S. Kojić, Ivana M. Šijački, Dragica Z. Jovičević

Zavarivanje i rezanje metala podvodnom tehnologijom

S. Ju. Maksimov, V. S. But, O. I. Oleinik, D. Bajić

Tehnologija orbitalnog zavarivanja cjevovoda primjenom aktivirajućeg topitelja

S. Ju. Savitsky, D. Bajić, M. M. Savitsky, V. N. Vashchenko, A. F. Lupan, Ju. M. Skrabaliuk

Uticaj parametara FSW postupka zavarivanja na kvalitet zavarenog spoja aluminijumske legure 5052

Miroslav Mijajlović, Aleksandar Živković, Dragan Milčić, Igor Radisavljević

Zavarivanje i navarivanje pod praškom-novosti

Jožica Cankar, Marjan Bregant, Mojca Šolar

Kisela ili rutilna obloga na elektrodi za REL postupak varenja?

Z. Karastojković, Z. Kovačević, Z. Janjušević, N. Bajić

Struktura metala šava i zuta dobijena sa punjenom žicom MAG postupkom

Nikola Bajić, Vera Šijački-Žeravčić, Marko Rakin, Slobodan Stojadinović

Teorijsko-eksperimentalno određivanje brzine hlađenja pri navarivanju kovačkih alata i uticaj te brzine na korisne osobine navarivanih alata

Vukić Lazić, Milorad Jovanović, Ružica Nikolić, Srbislav Aleksandrović, Božidar Krstić, Milan Mutavdžić

Ocena zavarljivosti i izbor najpovoljnijeg postupka i tehnologije zavarivnja čelika povišene jačine Weldox 700

Milorad Jovanović, Vukić Lazić, Petar Marinković, Branislav Nedeljković, Srbislav Aleksandrović, Dragan Milosavljević

Numerička analiza zavarenih spojeva vagonskih konstrukcija

M. Živković, V. Milovanović, D. Rakić, S. Vulović

Montaža tlačnog cjevovoda HE mostarsko blato

Angela Topić, Mehmed Behmen, Marija Grbeš

Predviđanje optimalnih parametara interventnog reparaturnog zavarivanja čelika 13CRMO 4-5 analitičkim metodama

B. Katavić, B. Jegdić, Z. Odanović, N. Hut, M. Mladenović, D. Jaković, M. Ristivojević

Iskustva u sanaciji sfernog rezervoara za skladištenje TNG

Dragan Mitić, Boško Aleksić, Vlasćislav Bađura

Ispitivanje pločastih epruveta sa prslinom

Mersida Manjgo, Miron Torlo, Zijah Burzić

Tehnologija reparaturnog zavarivanja vratila turbine na hidroelektrani Đerdap bez demontaže agregata

Brane Vistać, Miodrag Arsić, Vujadin Aleksić, Mladen Mladenović, Dragan Jaković, Aleksandar Đorđević

Reparatura turbinskog vratila A8 na HE Đerdapu II

Nemanja Gostović, Aleksandar Đorđević, Brane Vistać, Miljan Jelić, Mile Bokić

Kontrola dimenzione stabilnosti optičkim mernim sistemima

Milan Blagojević, Dragan Rakić, Miroslav Živković, Zoran Bogdanović

Spektralna analiza vibracija turbomlaznih motora i stacionarnih gasnih turbina

Emil Banjac, Maja Vojvodić, Vlastimir Gluhović, Dubravka Banjac