Objavljeno: 2018-06-22

Upravljanje linijom za beljenje i bojenje prediva u tekstilnoj industriji

Stanko Stankov, Nikola Danković, Milutin Petronijević

15-22

Ispitivanje novog postupka sinteze Schiff-ove baze u mikroreaktorskom sistemu

Julijana Tadić, Petra Pavlović, Marina Mihajlović, Dušan Mijin, Mića Jovanović

23-26

Određivanje otpornosti prema lomu materijala cevovoda primenom epruveta oblika prstena

Bojan Međo, Walid Musrati, Nenad Gubeljak, Primož Štefane, Miodrag Arsić, Marko Rakin

35-40

Kako pripremiti tehnički izveštaj – od naučnog do žurnalističkog

Marija Stevanović, Mirjana Stamenić, Srbislav Genić, Petar Kolendić, Marko Savanović

41-48

Analiza loma zavarene boce za transport tečnog hlora

Radomir Jovičić, Simon Sedmak, Sanja Petronić, Katarina Jovičić - Bubalo, Vuk Adžić

27-33

Načini smanjenja emisija otpadnih gasova iz rafinerijskih postrojenja

Stojan Simić, Goran Orašanin, Miroslav Stanojević

107-113

Ekonomski indikatori održivosti u elektroenergetskom sistemu

Mirjana Jokanović, Dušan Golubović, Blagoje Šupić, Aleksandra Koprivica

93-98

Ispitivanje barijernih i mehaničkih svojstava filmova na bazi modifikovanog pektina

Sanja Šešlija, Pavle Spasojević, Vesna Panić, Ivanka Popović

103-106

Analiza parametara sušenja na pneumatskoj sušari za skrob

Jasna Tolmač, Slavica Prvulović, Valentina Emilija Balas, Dragiša Tolmač

123-129

Načini i rešenja za sušenje biomase od drveta različitih oblika i namene

Radivoje Topić, Nenad Ćuprić, Goran Topić, Milovan Živković, Jelena Tasić

131-140

Određivanje protoka fluida kroz cilindričnu cev merenjem brzine u osi cevi

Milan Marković, Srbislav Genić, Branislav Jačimović, Nenad Ćuprić, Miloš Mihajlović, Saša Marković

147-149

Uticaj početne dužine Cu šipki na strukturu i mikro-tvrdoću frikciono zavarenih i presovanih Al/Cu bimetalnih spojeva

Veljko D. Milašinović, Sergii Voinarovych, Karlo T. Raić, Krzysztof Krasnowski, Nenad A. Radović, Ana B. Alil, Bojan R. Gligorijević

187-194

Proizvodnja PVB kompozitnih nanovlakana sa modifikovanim silika nanočesticama i ugljeničnim nanocevima metodom elektropredenja

Vera Obradović, Dušica B. Stojanović, Ivona Janković-Častvan, Aleksandar Kojović, Vesna Radojević, Petar S. Uskoković

179-185

Upotreba biološkog monitoringa u cilju zaštite životne sredine

Zoran Lapčević, Stefan Mandić-Rajević, Mića Jovanović

217-222

Difuzija vazduha u biološkom reaktoru otpadnih voda: blokiranje i odzračivanje

Diego Cingolani, Alessia Foglia, Giulia Cipolletta, Nicola Frison, Anna Laura Eusebi, Francesco Fatone

231-234

Amino-funkcionalizovane lignin mikrosfere: sinteza i karakterizacija adsorbenta visokih performansi za efikasno uklanjanje nikl(II) jona

Ana Popović, Jelena Rusmirović, Steva Lević, Aleksandra Božić, Tihomir Kovačević, Tatjana Stevanović, Aleksandar Marinković

235-239

Planiranje bezbednosti vodosnadbevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim zajednicama istočne Evrope

Bistra Mihaylova, Claudia Wendland, Aleksandra Jelić, Monica Isacu, Mihaela Vasilescu, Nataša Dokovska

241-247

Optimizacija postrojenja za desalinizaciju vode sa ejektorskim rashladnim sistemom

Andrija Petrović, Jovan Filipović, Aleksandar Petronijević

249-253

Mmogućnosti za korišćenje drvne biomase za sagorevanje i gasifikaciju u regionu Bajine Bašte

Aleksandar Dedić, Milan Milenković, Jelena Janevski, Duško Salemović

255-260

Visokofrekfentni generator sistema za sušenje drveta

Zoran Stević, Vojkan Nikolić, Ilija Radovanović

261-264