CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

621(082)(0.034.2)
66.01(082)(0.034.2)

МЕЂУНАРОДНИ конгрес о процесној индустрији ПРОЦЕСИНГ (35 ; 2022 ; Београд)
    Zbornik radova [pisanih za] 35. Međunarodni kongres o procesnoj industriji, PROCESING '22, 1-3. jun 2022, Beograd [Elektronski izvor] / [organizator Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Društvo za procesnu tehniku] ; [urednici Dušan Todorović, Miroslav Stanojević, Aleksandar Jovović]. - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Društvo za procesnu tehniku, 2022 (Beograd : Paragon). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Radovi na srp. i engl. jeziku. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Tiraž 150. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts.

ISBN 978-86-85535-12-3

а) Машинство -- Зборници б) Процесна индустрија -- Зборници

COBISS.SR-ID 78806281

Objavljeno: 2022-11-02

Ispitivanje mešljivosti sa vodom metanola kao petrohemikalije

Matilda Lazić, Dragan Halas, Duško Salemović, Aleksandar Dedić

37-40

Ispitivanje antimikrobnih svojstava nekih biđineli-azo piridonskih boja

Julijana Tadić, Ivana Gazikalović, Jelena Lađarević, Aleksandra Mašulović, Milica Svetozarević, Slavica Porobić, Dušan Mijin

25-28

Ispitivanje antioksidativne aktivnosti azo boja na bazi 6--hidroksi-4-metil-2-piridona

Aleksandra Mašulović, Jelena Lađarević, Vanja Veruševski, Luka Matović, Milica Svetozarević, Dušan Mijin

37-40

Kompozitni materijali na bazi nezasićenih poliestarskih smola dobijenih iz bioobnovljivih izvora i otpadne kafe

Olga Pantić, Vesna Panić, Sanja Savić, Maja Marković, Melina Kalagasidis Krušić, Pavle Spasojević

41-48

Uticaj čuvanja u kontrolisanoj atmosferi na kvalitet plodova jabuke

Snežana Stevanović, Dragan Marković, Uroš Milovančević, Milena Otović

55-59

Dodatna zaštita od korozije kula za hlađenje vode

Martin Bogner, Nemanja Stojanović, Mirko Dimitrijević

61-66

Osnovni aspekti održavanja eksploatacije i projektovanja naftovoda

Jasna Tolmač, Slavica Prvulović, Saša Jovanović, Milan Marković

89-97

Uticaj sadržaja vlage u drvnoj sečki na gubitke sa dimnim gasovima i efikasnost kotla

Marko Obradović, Dušan Todorović, Nikola Karličić, Dejan Radić, Aleksandar Jovović

101

Otpornost prema požaru noseće konstrukcije objekta kotlarnica na čvrsto gorivo

Marko Savanović, Ivan Aranđelović, Nikola Tanasić, Radenko Rajić

107-111

Glavno provetravanje jama podzemnih rudnika uglja u Srbiji

Dejan Dramlić, Vladica Ristić, Dragan Zlatanović, Duško Đukanović

113

Istraživanje termičkog i dimenzionalnog ponašanja 3D štampanih materijala korišćenjem termičke slike i 3D skeniranja

Zorana Golubović, Milan Travica, Isak Trajković, Aleksandar Petrović, Žarko Misković, Nenad Mitrović

131

Upotreba mikroreaktorskih sistema u procesima prečišćavanja otpadne vode

Ana Dajić, Marina Mihajlović, Milica Svetozarević

137-140

Imobilizacija peroksidaze iz krompirovih ljuski u obliku umreženih enzimskih agregata za “zelenu” razgradnju antrahinonske boje

Milica Svetozarević, Nataša Šekuljica, Ana Dajić, Marina Mihajlović, Zorica Knežević-Jugović, Dušan Mijin

141-146

Karakterizacija i upotreba novog egzopolisaharida izolovanog iz klebsiella oxytoca j7, u studijama biosorpcije uklanjanja Pb2+ i Ni2+ jona iz otpadnih voda

Verica Ljubić, Jovana Perendija, Slobodan Cvetković, Jelena Rogan, Aleksandra Đuki-Vuković, Nebojša Banjac, Mina Popović

147-154

Priprema kompanije Elixir Group za uvođenje prekograničnog mehanizma za prilagođavanje ugljenika na granicama EU (CBAM)

Alija Salkunić, Nikola Belobaba, Bajro Salkunić, Ljiljana Stanojević, Slavica Bogdanović

155-163